Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
DE EN RU

ArCADia-START

INTUICYJNY PROGRAM CAD DLA KAŻDEGO, PROJEKTOWANIE DOMÓW I MIESZKAŃ
Pobierz aktualna wersję programu ArCADia-START - proste i intuicyjne narzędzie do sporządzania rysunków w formacie .dwg.

Czym jest ArCADia-START?

ArCADia-START to edytor graficzny systemu ArCADia. ArCADia-START jest następcą programu ArCADia-GRAF. Zadaniem aplikacji jest integracja wszystkich modułów branżowych systemu łącząc je w intuicyjnym i prostym interfejsie. Interfejs programu ulega zmianie w zależności od posiadanych modułów branżowych. Kupując dowolny moduł branżowy systemu ArCADia musimy wcześniej posiadać program ArCADia-START. Sam program ArCADia-START może jednak działać również jako samodzielna aplikacja dostarczając użytkownikowi podstawowych narzędzi graficznych do rysowania. W programie mamy możliwość wykonywania rysunków rzutu kondygnacji na płaszczyźnie, program automatycznie buduje na jego podstawie trójwymiarową bryłę budynku wraz możliwością podglądu w widoku 3D. Podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania udostępnione w programie pozwalają uzupełnić rysunek o detale architektoniczne.

ArCADia-START posiada również interfejs umożliwiający instalację modułów branżowych na niezależnych platformach graficznych takich jak ArCADia-IntelliCAD czy program AutoCAD.

Zakres możliwości programu ArCADia START

Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w przypadku, kiedy ArCADia-START działa jako program niezależny.

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Możliwość ustalenia wysokości cięcia rzutu dla każdej kondygnacji.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji). Możliwość definiowania typu (np. Teriva), warstw oraz wysokości posadowienia.

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

PODCIAGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów jak i strzemion.

POMIESZCZENIA:

 • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Nowe kształtki kominowe.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Przekształcenie tekstu na punkty wysokościowe terenu.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny, jako plik bmp, jpg lub png.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Osie modularne:
  • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.
 • Wymiarowanie:
  • Dowolne liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.
 • Tabelki:
  • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
  • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
  • Modyfikacje zdefiniowanych tabelek poprzez definiowanie wielkości poszczególnych pól, łączenie i dzielenie komórek, wyłączanie krawędzi, dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn.
  • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

SZABLONY:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).

UKŁADY:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach. Układ można później rozbijać dla modyfikacji poszczególnych elementów grupy.

BIBLIOTEKA TYPÓW:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania, poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

ZESTAWIENIA:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI:

 • Eksport projektu w formacie XML.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.

KOLIZJE:

Automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w 3D.

Opcje niedostępne w przypadku działania programu ArCADia-START w postaci nakładki (na program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD).

RYSOWANIE:

 • Rysowanie dowolnych elementów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Pasek poleceń umożliwiający wprowadzanie odpowiednich długości i kątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie oraz funkcja „odsuń”.
 • Dla każdego elementu możliwość przypisania grubości i koloru pisaka.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Opcja zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol.
 • Opis rysunku tworzony tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek SHX lub True Type.

WPROWADZANIE PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH:

 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w popularnych formatach (m.in. JPG, BMP, TIF, PNG) wraz z możliwością skalowania, przycinania, zmiany jasności, kontrastu i przenikania.
ArCADia-START
ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU

ArCADia 6.0.744 (wydana 2015.06.25)

Modyfikacje

 • Poprawiono obsługę i funkcjonowanie menu.
 • Udoskonalono wykrywanie punków zaczepienia i punktów przecięć.
 • Poprawiono obsługę anulowania poleceń.
 • Usunięto problem zmiany czcionki na systemie Vista.
 • Poprawiono obsługę edycji kreskowania.

ArCADia 6.0.730 (wydana 2015.04.03)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano możliwość skracania wielu ścian jednocześnie.

Modyfikacje

 • Korekta wyglądu Bariery śniegowej.
 • Korekta wprowadzania elementu słup stalowy.
 • Korekta wprowadzania elementu okien i drzwi.
 • Umożliwiono wczytywanie plików ze starszych wersji zawierających punkty wysokościowe, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe.
 • Korekta modyfikacji dachu wpływających na rynny i rury spustowe.
 • Korekta obliczania i wyświetlania w zestawieniach pól powierzchni pomieszczeń.
 • Korekta opisu elementu.
 • Zmodyfikowano mechanizm odświeżania i spłaszczania widoków.

ArCADia 6.0.728 (wydana 2015.02.19)

Nowa funkcjonalność

 • Kreator budynku
 • Scal dokumenty
 • Nowe kształtki kominowe
 • Nowe symbole punktów wysokościowych
 • Przebudowa biblioteki programu
 • Przebudowa zestawień stolarki okiennej i drzwiowej

Modyfikacje

 • Rozbudowano funkcję umożliwiającą porównywanie dwóch dokumentów DWG.

ArCADia 5.7.668 (wydana 2014.05.13)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono funkcję umożliwiającą porównywanie dwóch dokumentów DWG. Program porównuje elementy architektoniczne zaprojektowane w systemie.

Modyfikacje

 • Przekształcono moduł ArCADia-SYSTEM STROPEX na ogólną wersję stropów TERIVA. Moduł obecnie występuje pod nazwą ArCADia-STROPY TERIVA i jest dostępny po zainstalowaniu licencji START.

ArCADia 5.6.651 (wydana 2014.03.10)

 • Elementy ArCADia-START (ściany, okna, drzwi itd.) wprowadzane są teraz za pomocą nowej funkcji inteligentnego śledzenie.
 • Eksport wykazów do pliku CSV

ArCADia 5.5.614 (wydana 2013.10.04)

 • Wprowadzono optymalizacje przyspieszające odrysowywanie elementów na widoku.
 • Przywrócenie poprawnej wymiany danych z programem Rama w zakresie więźby dachowej.
 • Wprowadzenie kilku korekt w interfejsie programu – wprowadzanie i edycja elementów.
 • Korekta wyglądów obiektów wodociągowych.
 • Udoskonalenie eksportu terenu do programu ArCon.
 • Udoskonalenie eksportu i importu plików IFC.

ArCADia 5.5.612 (wydana 2013.06.24)

 • Wydano moduł ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • Wydano moduł ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • Wydano moduł ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0

ArCADia-START 5.0.565.2 (wydana 13.06.2013)

 • Dodano obsługę IntelliCADa 7.2.500

ArCADia-START 5.0.565.1 (wydana 11.02.2013)

 • Korekta otwierania plików dwg

ArCADia-START 5.0.563 (wydana 21.12.2012)

 • Dodano nowy moduł ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY

ArCADia-START 5.0 (wydana 15.11.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Działanie jako nakładka na programie AutoCAD 12
 • Szablony: Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.)
 • Układy: Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach. Układy można później rozbijać dla modyfikacji poszczególnych elementów grupy
 • Automatyczne zwijanie dialogów pływających
 • Ulepszony silnik renderujący
 • Rozbudowana obsługa powierzchni teksturowanych
  • Nowe parametry: kąt obrotu, kolor, przezroczystość, gładkość, kolor odblasku
 • Możliwość ustawiania skali pisaków, czcionek i kreskowania na widoku

Zamów w sklepie internetowym program ArCADia-START

Więcej informacji otrzymają Państwo w Dziale Sprzedaży INTERsoft

Sprawdź cenę programu ArCADia-START w sklepie INTERsoft

Zobacz ulotke pdf o programie ArCADia-START

ArCADiasoft Logo
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoftRSSKanał ArCADiasoft
<<