Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Projektuj w systemie ARCADia BIM instalacje odgromowe w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE Sklep INTERsoft
Metody i sposoby ochrony budynków i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi określone są w kilku różnych normach. Pierwszą normą regulującą te kwestie była Polska Norma PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne. Norma nie wprowadzała obowiązku wykonania instalacji odgromowej dla każdego budynku, ale określała szereg przypadków w których konieczne jest budowanie urządzenia piorunochronnego. Norma powyższa definiuje tzw. wskaźnik zagrożenia piorunowego, od wartości tego wskaźnika zależy czy w przypadku konkretnej inwestycji urządzenie piorunochronne musi być wykonane czy też można z niego zrezygnować. Wskaźnik ten wyliczany jest przez projektanta wykonującego projekt nowego budynku lub adaptacje już istniejącego budynku do warunków lokalnych. Następnie uprawniony projektant może podjąć decyzję czy instalacja odgromowa powinna być wykonana lub czy można z niej zrezygnować. W praktyce projektowej przyjęło się, że dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, takie instalacje nie są wykonywane zaś w wypadku budynków użyteczności publicznej czy budynków technicznych takie instalacje są już konieczne.
Z czasem praktyka projektowa ulegała zmianie, zmieniały się oczekiwania inwestorów, wprowadzano również nowe normy europejskie. Obecnie podstawą projektowania instalacji odgromowej jest norma PN-EN 62305, składająca się z kilku części będących tłumaczeniem Normy Europejskiej. Zawarte w niej zapisy dotyczą przede wszystkim środków ochrony niezbędnych do redukcji szkód fizycznych i zagrożenia życia oraz awarii urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiekcie i obsługujących obiekt. Norma PN-EN 62305 mimo, że często określana jest jako "nowa" w rzeczywistości obowiązuje już od kilku lat, niestety mimo tego niejednokrotnie istnieją problemy w jej interpretacji. Wynika to często z formy norm europejskich, które zawierają wiele sformułowań w tonie bardziej informacyjnym niż obligatoryjnym.

Istniejące normy dotyczące projektowania instalacji odgromowych:

  • Norma PN - 89/- 05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
  • Norma PN - EN62305-1:2008- Ochrona odgromowa. Cześć 1: Wymagania ogólne.
  • Norma PN - EN62305-2:2008- Ochrona odgromowa. Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
  • Norma PN - EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożeń życia.
  • Norma PN - EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
  • Norma PN-IEC 60364--4--443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
  • Seria norm PN-EN 62561 (cz. 1- 7) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).
  • Ustawa o Normalizacji, z dnia 12 września 2002 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z kolejnymi zmianami.

Czym jest program ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE?

ArCADia-ARCHITEKTURA - cyfrowy model budynku, hala stalowa ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE to moduł systemu ArCADia BIM, który pozwala na stworzenie projektu instalacji zabezpieczającej budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Projekt może obejmować zarówno zabezpieczenie budynku jednorodzinnego, jak i stworzenie pełnej instalacji odgromowej w budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej. Program pozwala na stworzenie projektu wykonawczego w formie rysunków DWG, sprawdzenie poprawności jego wykonania (połączeń elementów i zamknięcia obwodów), wykonuje niezbędne obliczenia zgodnie z obowiązującymi normami i umożliwia sporządzenie z nich raportu końcowego. W celu wykonania obliczeń należy wprowadzić do programu parametry określające wartość rezystywności gruntu. Program na podstawie wykonanego projektu instalacji odgromowej i zadeklarowanej rezystywności gruntu oblicza rezystancje zaprojektowanych uziomów.

PRACA W PROGRAMIE ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NA DACHU I BUDYNKU.
Program umożliwia wykonanie rysunku instalacji odgromowej opcjami zwodu poziomego dzięki którym obrysowywany jest dach (każda jego połać) wzdłuż kalenic, naroży, koszy, okapów i innych krawędzi. Po zamknięciu obwodu instalację łączymy ze złączem kontrolnym przewodem odprowadzającym, który samodzielnie znajduje najkrótszą drogę do złącza. Idąc po płaszczyźnie połaci, okapie, a następnie ścianie budynku, dochodzi on do skrzynki lub samego złącza kontrolnego. Przy większych budynkach na dachu można również wprowadzić maszt piorunochronu.

Szukasz rozwiązań w zakresie ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi? Poznaj nasz nowy program CAD do projektowanie instalacji odgromowych. Wykonuje obliczenia uziomów i rysunek wykonawczy w formacie DWG. Zgodność z normami PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa, PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa, PN-89/-05003/03 - Ochrona odgromowa.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI W TERENIE.
Program od złącza kontrolnego do uziomu otokowego, kratowego lub prętowego prowadzi przewód uziemiający. Wskazanie na rzucie uziomu i złącza kontrolnego wystarczy: program może samodzielnie wprowadzić połączenie, które, idąc od uziomu w terenie, znajdzie ścianę budynku i po niej dojdzie do złącza kontrolnego.

OBLICZENIA I KONTROLA POPRAWNOŚCI PROJEKTU.
Przed wykonaniem obliczeń, wprowadzeniem zestawień i wykonaniem raportu należy sprawdzić poprawność połączeń elementów. Program posiada funkcjonalność która pozwala na automatyczne sprawdzenie poprawności projektu, po zakończeniu procesu sprawdzania wyświetla ona okno z informacją o poprawności wykonanej instalacji. Jeśli jakieś elementy nie są połączone, będą one oznakowane, a po ich kliknięciu w tabeli zostaną zaznaczone, wyśrodkowane i przybliżone bądź oddalone na rzucie. Jeśli projekt jest poprawny można dokonać obliczeń uziomów, program wykonuje je automatycznie na podstawie rysunku i zadanej w opcjach rezystancji gruntu.

RAPORTY I ZESTAWIENIA.
Jeśli instalacja jest wykonana poprawnie, można przystąpić do raportu, który otworzy okno ArCADia-TEXT, gdzie będzie można wprowadzić ewentualne zmiany i je zapisać. Zestawienia elementów i materiałów wprowadzane są na rzut, a po zaznaczeniu można je zapisać do formatu RTF lub CSV.

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE,
moduł systemu ArCADia BIM do projektowania instalacji odgromowych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<