Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

R3D3 - Rama 3D

WSPARCIE TECHNICZNE DLA PROGRAMU

Program R3D3 - Rama 3D jest programem, służącym do przeprowadzania obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych. Bogate doświadczenie firm ArCADiasoft i INTERsoft w pracy z przestrzenią trójwymiarową, zdobyte przy tworzeniu oprogramowania architektonicznego (ArCon, INTERsoft-INTELLICAD, ArCADia-ARCHITEKTURA), w połączeniu z szeroką wiedzą w zakresie oprogramowania inżynierskiego (Konstruktor, PlaTo) pozwoliło stworzyć program niepowtarzalny, bez precedensu na rynku oprogramowania, który umożliwia obliczenia i wymiarowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych z zupełnie nowym interfejsem zadawania danych. Program współpracuje z kilkoma modułami wymiarującymi również zgodnie z Euronormami.

Wymagania systemowe:
  • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
  • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
  • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
  • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
  • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU R3D3 - Rama 3D

R3D3 – Rama 3D wersja 9.0.1 – Nowe elementy:


 Korekta błędu odświeżania wartości reakcji na ekranie graficznym dla obwiedni (teraz żeby się odświeżyły wartości nie trzeba już ruszać widokiem).
 Korekta błędu odświeżania podrysu wczytanego do projektu.
 Korekta przycięcia od dołu okna generatora przekryć geodezyjnych.
 Korekta widoku węzła po usunięciu odpowiednich prętów z częściowego przegubu (tylko jeśli pręty do usunięcia zaznaczone są oknem) rysował się częściowy przegub zamiast węzła sztywnego.
 Dla przekrojów żelbetowych ustawiono domyślny materiał na beton EN a nie tak jak dotychczas na PN.
 Korekta wykonania ponownych obliczeń zmienionego modelu po zmianie połączeń w węzłach (Projekt nie wykrywał zmian w modelu tylko wczytywał wyniki statyki).
 Korekta blokowania skręcania dla kilku prętów ciągłych zakończonych przegubami (zwiększenie granicy rozpoznawania prętów współliniowych przy blokowaniu skręcania) – skutkuje zmniejszeniem ilości układów geometrycznie zmiennych przy nieznacznych niedokładnościach geometrycznych układu.
 Korekta blokowania kontrolki wyboru przekroju pręta na zakładce Geometria przy powrocie z zakładki Wyniki i braku zaznaczonych prętów.
 Korekta wyznaczania momentu bezwładności na skręcanie dla dwuteowników dowolnych i żelbetowych.
 Zmieniono obsługę ograniczeń pól edycyjnych (na zakładce Obciążenia) odpowiedzialnych za lokalizację na prętach obciążeń ciągłych.
 Korekta działania punktu wstawiania dla generatora przekryć geodezyjnych, dla kolejnych wstawianych przekryć.
 Korekta błędu działania funkcji odłącz/dołącz pręty powodującej że w aktualnym modelu układ statycznie wyznaczalny staje się niewyznaczalny.
 Korekta błędu obsługi wyników statyki. Po przeliczeniu zmodyfikowanego projektu i nie zapisaniu go zostawały wyniki statyki dla zmodyfikowanego modelu danych mimo że model pozostał w niezmienionej formie.
 Korekta dołączania pręta przegubowego do podpory sztywnej do której wcześniej dochodziły pręty sztywno dołączone lub ich grupy.
 Wprowadzono możliwość powiększania i zmniejszania widoku w szczegółowym widoku 3D (dla osób z myszką bez rolki).
 Korekta lokalizacji obciążeń skupionych i ciągłych na pręcie w „drzewie projektu”.

R3D3 – Rama 3D wersja 9.0 – Nowe elementy:


 Wprowadzono nowy moduł wymiarujący EuroŻelbet do wymiarowania elementów prętowych wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków: wrzesień 2008
  - Obliczenie powierzchni zbrojenia podłużnego na dwukierunkowe zginanie, ściskanie mimośrodowe, rozciąganie mimośrodowe i skręcanie z uwzględnieniem nieprzekroczenia rys prostopadłych.
  - Obliczenie zbrojenia poprzecznego (strzemion) na ścinanie dwukierunkowe i skręcanie.
  - Obliczenie ugięcia dwukierunkowego w stanie zarysowanym.
  - Wymiarowane przekroje: okrągły, prostokątny, kątowy, teowy, dwuteowy, ceowy, zetowy.

 Funkcję kopiowania z ciągnięciem rozbudowano o opcję skalowania centralnego z podanym współczynnikiem skali (pozwala to np. tworzyć wieże o pasach zbieżnych i o dowolnym kształcie).
 Wprowadzono wizualizację kierunków reakcji (dla grup, sumy grup, kombinacji i obwiedni) dla pojedynczego węzła podporowego oraz (dla grup, sumy grup i kombinacji) dla całego układu.
 Wprowadzono funkcję wczytywania aktywnego podrysu z pliku DXF, umożliwiono pracę na wprowadzonym podrysie oraz dodano funkcje obsługujące podrysy w projekcie.
 Wprowadzono funkcję wczytywania podrysu dachu z pliku „xproject” systemu ArCADia wraz z możliwością automatycznego rozliczenia konstrukcji na połaciach dachowych. (tylko dla R3D3)
 Wprowadzono nowy generator przekryć geodezyjnych wraz z podglądem dynamicznym wstawianego układu (pozwala tworzyć złożone struktury prętowe, dla których podstawą jest kopuła geodezyjna). (tylko dla R3D3)
 Wprowadzono dodatkowe wyznaczanie obwiedni ugięć względnych dla prętów i elementów wymiarowych w trybie wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 Wprowadzono funkcję wyświetlania i wygaszania wartości sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń na wykresach globalnych, na ekranie graficznym, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika na zakładce Wyniki.
 Wprowadzono funkcję wyświetlania i wygaszania wartości reakcji dla widocznych symboli reakcji podporowych.
 Wprowadzono funkcję tworzenia raportu z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego dla zakładki Wyniki i Wymiarowanie.
 Wprowadzono zapisywanie wyników obliczeń statycznych i wymiarowania do pliku oraz możliwość ich ponownego wczytania przy powtórnym otwarciu projektu bez potrzeby powtarzania obliczeń.
 Kilkadziesiąt innych drobniejszych zmian w interfejsie i funkcjonowaniu programu.

Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych Program Rama 3D v6 - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianychR3D3 – Rama 3D wersja 8.0 – Nowe elementy:

 Współpraca z nowym modułem wymiarującym podstawowe konstrukcje stalowe wg PN-EN 1993-1-1 Eurokod3: czerwiec 2006 - EuroStal.
 Wprowadzono możliwość włączenia podpowiedzi kontekstowych wyświetlanych przy kursorze dla operacji graficznych.
 Wprowadzono przyciąganie do punktów charakterystycznych obciążeń.
 Funkcja pogłębionego powiększania widoku układu.
 Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 Możliwość synchronizacji grup obciążeń ruchomych.
 Pełen zapis i odczyt struktury układu do pliku DXF.
 Wprowadzenie parametrycznego generatora płaskich, drewnianych wiązarów dachowych (32 schematy).
 Wprowadzenie biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML oraz możliwość zapisu i edycji materiałów użytkownika.
 Wszystkie predefiniowane klasy materiałowe uzupełniono o graniczne wartości domyślne wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, potrzebne przy sprawdzaniu naprężeń normalnych.
 Wprowadzono możliwość automatycznego rozdziału hybrydowych grup prętów (niewymiarowanych), na grupy (podlegające wymiarowaniu) różniące się ze względu na materiał, podczas wymiarowania zbiorczego, oraz dodanie funkcji automatycznego rozdziału w oknie Grup prętów.
 Wprowadzono możliwość kopiowania części lub całości układu przez schowek między różnymi projektami lub w ramach jednego projektu.
 Dodano funkcję pomiaru kąta między dwoma dowolnymi prętami układu.
 Okno edycji obciążeń węzłowych rozbudowano o możliwość zmiany kierunku obciążenia.
 Okno edycji grup prętów rozbudowano o kolumnę ukrywania wybranych grup prętów.
 Dla operacji modyfikacji układu takich jak: przesuń, odsuń, kopiuj, itp. uzupełniono funkcję o możliwość analogiczną jak przy wprowadzaniu elementu w kierunku wskazanego wektora.
 Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie dla przeliczalnych układów geometrycznie zmiennych.
 Rozbudowa funkcji obrotu i lustra w wersji 2D i 3D (lustro i obrót względem dowolnej osi , lustro względem dowolnej płaszczyzny prostopadłej do ekranu, obrót wokół wskazanego punktu w wersji 2D).
 Modyfikacja działania funkcji kopiowania, obrotu i lustra dla prętów z mimośrodem.
 Nowy algorytm wyznaczania obwiedni ugięć przy wymiarowaniu.
 Funkcja sprawdzania dostępności nowych wersji programu.
 Inne drobne zmiany i usprawnienia


R3D3 – Rama 3D wersja 7.0 – Nowe elementy:

 Optymalizacja obliczeń statycznych i algorytmu funkcji oczyszczania projektu.
 Opcja zadawania elementu o podanej długości w kierunku wskazanego wektora.
 Znajdowanie punktu przecięcia elementu rysowanego, równoległego do jednej z osi głównych z innym istniejącym prętem układu – w trybie płaskim i przestrzennym (przy włączonym trybie „orto” i bez). W trybie płaskim dołożona pionowa linia śledzenia.
 Dodanie opcji przyciągania do konstrukcyjnej linii pomocniczej pionowej i poziomej podczas wprowadzania prętów w trybie płaskim (w jednej z płaszczyzn głównych) – działa z wykorzystaniem siatki lub bez.
 Opcja dzielenia prętów względem jednego z jego rzutów w układzie globalnym, oraz przebudowa okna dzielenia prętów.
 Wprowadzenie edycji obciążeń prętowych i podporowych dla pojedynczego pręta lub węzła z poziomu drzewa projektu i z menu górnego.
 Wprowadzenie możliwości wyboru w trybie wymiarowania indywidualnego i zbiorczego na co ma być przeprowadzone wymiarowanie: na wszystkie obwiednie (domyślnie), jedną wybraną obwiednię, wybraną kombinację lub na sumę wybranych grup.
 Rozdzielenie wyświetlania wartości wymiarowania zbiorczego na rysunku zbiorczym osobno dla SGU i SGN, przełączanych odpowiednim przełącznikiem na zakładce Wymiarowanie.
 Rozbudowa bazy profili o podstawowe typy profili spawanych dwuteowników IKS, IKSH, HKS, IPBS – łącznie z ich wymiarowaniem.
 Rozbudowa bazy profili o blachy i płaskowniki.
 Wydzielenie w programie wersji 2D i 3D jako dwóch odrębnych aplikacji, wykorzystujących te same moduły wymiarowania. Aplikacja R2D2 czyta i zapisuje pliki projektów f2d a aplikacja R3D3 czyta f2d i f3d a zapisuje jako f3d.

Zobacz szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych wersjach programu R3D3-Rama3D.

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<