Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta. Oznacza to, że charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowych lub przebudowywanych i dołącza się ją do pozwolenia na budowę. Charakterystykę energetyczną wykonuje się tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku.

Projektowana charakterystyka zawiera:

• bilans mocy,
• właściwości cieplne przegród zewnętrznych,
• parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji,
• przygotowania ciepłej wody,
• chłodzenia,
• oświetlenia
• dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.

Należy również umieścić informacje o urządzeniach zużywających inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych, związanych z przeznaczeniem budynku. Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii [2]. Rozporządzenie [2] nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia warunki niniejszego rozporządzenia [2].
Są to następujące warunki:
• przegrody zewnętrze powinny być tak zaprojektowane, aby współczynniki przenikania były mniejsze bądź równe od wartości określonych w aktualnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• warunek powierzchni okien
lub
• odpowiedniej wartości energii pierwotnej budynku
• warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych

ArCADia-TERMO program do certyfikatów energetycznych
„ArCADia-TERMO daje możliwość łatwego i szybkiego sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej. W połączeniu z czytelnie przedstawionymi wynikami i wykresami program umożliwia stworzenie kompleksowej dokumentacji w zakresie charakterystyki energetycznej”.
Piotr Kotwas
Konsultant ds. oprogramowania | Dział Wsparcia Technicznego i Kontroli Jakości

Projektowana charakterystyka energetyczna w programie ArCADia-TERMO

Programem, który idealnie spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej jest ArCADia-TERMO. Program obecny jest na polskim rynku od 2008 r. Program jest stale rozwijany zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami klientów oraz zmieniającymi się wymogami prawnymi. Program ArCADia-TERMO został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. prestiżowym godłem "TERAZ POLSKA" oraz Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2009. Przy pomocy programu możemy sprawdzić w prosty sposób wszystkie niezbędne warunki do wykonania charakterystyki energetycznej, program wykona stosowne do tego celu obliczenia oraz wygeneruje odpowiednie raporty.

ArCADia-TERMO STD - program wykonuje świadectwa energetyczneRysunek 1. Okno wyboru obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej.

Warunek dotyczący współczynników przenikania dla przegród zewnętrznych budynku.

ArCADia-TERMO - Zestawienie przegród do Umax. Na etapie projektowania przegród zewnętrznych budynku (ściany, stropy, stropodachy, stolarka) oraz doboru izolacji termicznej budynku należy spełnić wymagania dotyczące oszczędności energii dla takiego budynku na podstawie wymagań Rozporządzenia [1]. Osoba sporządzająca charakterystykę zobligowana jest sprawdzić, czy współczynniki przenikania, jakie otrzymuje się na etapie projektowania dla wyżej wymienionych przegród, mieszczą się w granicach określonych przez aktualne Warunki Techniczne [3]. Wyjątkiem będą współczynniki przenikania wyższe od Umax dopuszczone dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, w przypadku kiedy uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji.

Warunek dotyczący powierzchni okien

Na podstawie załącznika nr 2 pkt. 2.1. rozporządzenia [2] dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego należy obliczyć powierzchnię okien A0 [m2], która jest sumą pól powierzchni wszystkich przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 [W/(m2∙K)]. Otrzymana powierzchnia A0 nie może być większa niż wartość A0max liczona wg wzoru A0max = 0,15∙Az + 0,03∙Aw .
gdzie:
ArCADia-TERMO - Sposób obliczania Azi i Awi. Az – jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych.
Aw – jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego dla wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

Na schemacie obok przedstawiony został sposób wyznaczenia pola Az i Aw dla całej kondygnacji budynku. Wartość pola Az jest sumą pól Azi dla każdej (i-tej) kondygnacji budynku (wraz z parterem). Podobnie oblicza się pole Aw, jako sumę pól Awi dla każdej (i-tej) kondygnacji budynku (wraz z parterem).

Warunek dotyczący wskaźnika energii pierwotnej EP

Obliczając projektowaną charakterystykę określa się roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną zużywaną do celów: • ogrzewania, • wentylacji, • przygotowania ciepłej wody użytkowej, • chłodzenia, • oświetlenia wbudowanego. Wartości te należy porównać z wartościami granicznymi dla budynku referencyjnego wg aktualnych WT [3]. Obliczona wartość EP dla ocenianego projektu musi być mniejsza lub równa dla wartości EPmax, czyli dopuszczalnej wartości energii pierwotnej budynku. Informacje, dotyczące zużycia energii przez poszczególne systemy zbierane są w tabele oraz po ich podsumowaniu przyrównywane do wartości EPmax.

Warunek dotyczący kondensacji pary wodnej w przegrodzie

ArCADia-TERMO - Wykres wykropleń i temperatur. Dla wszystkich przegród zewnętrznych, z pominięciem okien i drzwi należy sprawdzić, czy występuje wykroplenie w nich pary wodnej oraz sprawdzić czy spełniony jest warunek, o którym mowa w rozporządzeniu [3]. Powierzchniowa kondensacja pary wodnej może spowodować szybkie zniszczenie niezabezpieczonych przed wilgocią materiałów budowlanych. Zjawisko to może być zaakceptowane tylko przez niewielki okres czasu, np. na oknach i kafelkach w łazience, wtedy gdy powierzchnia nie absorbuje wilgoci i nie stanowi zagrożenia dla innych materiałów. W praktyce ryzyko pojawienia się pleśni na powierzchni przegrody występuje, gdy jej wilgotność względna jest większa od 0,8 przez co najmniej kilka dni.
Współczynnik temperaturowy na wewnętrznej powierzchni fRsi jest parametrem charakteryzującym jakość cieplną przegrody, na którą ma wpływ: opór cieplny, mostki cieplne, geometria i opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej.

Rysunek 4. Wykres wykropleń i temperatur.

Obliczenia dotyczące możliwości wystąpienia wykroplenia pary wodnej w przegrodzie prowadzi się w oparciu o normę [4] (w obliczeniach pomija się opór przejmowania ciepła pary wodnej). Aby oszacować ryzyko wystąpienia pleśni i wewnętrznej kondensacji należy posługiwać się parametrami przegrody RSE i RSI.

ArCADia-TERMO - Sprawdzenie warunku wykroplenia pary wodnej w przegrodzie. Wartości minimalnego współczynnika fRsi,min dla poszczególnych miesięcy oblicza się na podstawie warunków klimatycznych tj. wilgotności, temperatury zewnętrznej i wewnętrznej panującej w budynku lub pomieszczeniu. Wpływ na wartość tego współczynnika ma również fakt czy dana przegroda posiada kontakt z gruntem. Na podstawie tych informacji wybiera się maksymalną wartość współczynnika fRsi,min i określa dla jakich miesięcy ona występuje są to tzw. miesiące krytyczne. Zazwyczaj, im mniejsza średnia temperatura dla miesiąca i większa wilgotność względna tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia pleśni w przegrodzie. Czasem może okazać się, że wszystkie miesiące w roku są miesiącami krytycznymi tak jest np. dla przegród mających kontakt z gruntem (podłoga na gruncie, ściana na gruncie) jeżeli temperatura i wilgotność są stałe w każdym miesiącu. Wartość współczynnika fRsi,max jest równa największej wartości współczynnika fRsi,min obliczonego dla każdego miesiąca. Wartość fRsi obliczana jest indywidualnie dla każdego typu przegrody i zależy nie tylko o warunków klimatycznych ale także od temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody. Rysunek 8. Sprawdzenie warunku wykroplenia pary wodnej w przegrodzie.

Przepisy prawne.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania

 

Polecamy również materiały :

Pełny opis programu ArCADia-TEMRO
Jak optymalizować ekologicznie i ekonomicznie projekty przy pomocy dodatkowych modułów programu ArCAdia-TEMRO
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<