Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I. - INSTALACJE

KOMPEDIUM WIEDZY DLA INSTALATORA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu I.T.I. - INSTALACJEPobierz wersje demo (trial) programu iti
Opis|Moduły programu|

I.T.I - INSTALACJE

Instalacje wodno-kanalizacyjne

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 1. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2
Moduł ten wyznacza obliczeniowy przepływ w rurociągu odprowadzającym ścieki sanitarne z obiektu budowlanego. Przepływ obliczeniowy wyznaczany jest dla odpowiedniego rodzaju budynku (podział ze względu na funkcję obiektu) oraz dla wszystkich zainstalowanych odbiorników ścieków. Do obliczeń przyjęto wytyczne zawarte w normie PN-EN 12056. Na podstawie wyznaczonego przepływu możliwy będzie dobór średnicy rurociągu.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 2. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B-01706.
Moduł ten wyznacza obliczeniowy przepływ wody w rurociągu zasilającym budynek (przyłącza wodociągowego). Przepływ obliczeniowy wyznaczany jest dla odpowiedniego rodzaju budynku (podział ze względu na funkcję obiektu) oraz dla wszystkich punktów czerpalnych. Do obliczeń przyjęto wytyczne zawarte w normie PN-92/B-01706. Na podstawie wyznaczonego przepływu możliwy będzie dobór średnicy rurociągu.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 3. Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych
Moduł ten służy do wyznaczenia pojemności użytkowej dla zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne odpływające z różnego rodzaju budynków (podział budynków ze względu na funkcję obiektu) i ilości użytkowników obiektu. Rozwiązanie techniczne dla terenów nie posiadających kanalizacji zbiorczej, gdzie konieczne jest gromadzenie ścieków sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych. Jednostkowe współczynniki odprowadzania ścieków przyjęto wg wytycznych i danych literaturowych. Po wyborze rzeczywistej pojemności zbiornika (w przypadku zastosowania zbiornika gotowego) możliwe jest określenie rzeczywistego czasu gromadzenia ścieków, czyli napełnienia się zbiornika i określenia częstotliwości wywozu nieczystości.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 4. Wyznaczanie parametrów małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
Moduł ten umożliwia określenie parametrów elementów małej oczyszczalni ścieków opartej na procesach beztlenowych i rozsączaniu ścieków do gruntu. Moduł pozwala wyznaczyć pojemność zbiornika anaerobowego w zależności od ilości ścieków dopływających do zbiornika, wyznaczanej na podstawie rodzaju budynku (podział budynków ze względu na funkcję obiektu) i ilości użytkowników obiektu. Rozwiązanie techniczne dla terenów nie posiadających kanalizacji zbiorczej, gdzie możliwe jest odprowadzanie ścieków do gruntu. Jednostkowe współczynniki odprowadzania ścieków przyjęto wg wytycznych i danych literaturowych.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 5. Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
Moduł instalacyjny umożliwia wyznaczenie wielkości powierzchni obliczeniowej zlewni wód deszczowych (tzw. powierzchni zredukowanej). Wielkość zlewni wyznacza się na podstawie wielkości powierzchni cząstkowych rzeczywistych o różnej nawierzchni (pokryciu). Moduł pozwala na wyznaczenie średniego ważonego współczynnika spływu dla danej zlewni oraz wielkości jej powierzchni zredukowanej przyjmowanej do obliczenia ilości wód deszczowych.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 6. Wyznaczanie ilości wód deszczowych.
Moduł instalacyjny umożliwiający wyznaczenie ilości wód deszczowych dopływających do sieci kanalizacyjnej lub do zbiorników retencyjnych wód deszczowych. Obliczanie ilości wód deszczowych przeprowadzane są dwiema metodami: metodą natężeń stałych i metodą natężeń granicznych. Na podstawie parametrów zlewni, rodzaju kanałów odprowadzających wody deszczowe program wyznacza parametry charakteryzujące opady oraz wylicza przepływy wód deszczowych.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 7. Obliczanie wielkości separatorów tłuszczowych dla kuchni przemysłowych wg PN-EN 1825-2.
Moduł instalacyjny umożliwiający obliczenie nominalnej wielkości separatora tłuszczów (współczynnika NS) dla ścieków poprodukcyjnych odpływających powstających podczas procesów przygotowywania potraw i obróbki półproduktów w kuchniach dla obiektów żywienia zbiorowego (kuchnie przemysłowe). Moduł daje do dyspozycji dwie metody obliczeń wielkości NS: metodę odpływów dobowych i metodę odpływów jednostkowych w oparciu o normę PN-EN 1825-2

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 8. Obliczanie wielkości separatorów tłuszczowych dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
Moduł ten umożliwiający obliczenie nominalnej wielkości separatora tłuszczów (współczynnika NS) dla ścieków poprodukcyjnych powstających podczas procesów obróbki produktów mięsnych i garmażeryjnych w małych zakładach przetwórstwa mięsnego. W oparciu o współczynnik jednostki zwierząt GV (GV= 1 krowa względnie 2,5 świni) oraz wielkość produkcji wyrobów kiełbasianych i charakterystyczne parametry produkcji możliwe jest wyznaczenie nominalnej wielkości separatora NS. Obliczenia wykonywane są w oparciu o Polską Normę PN-EN 1825-2.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 9. Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych.
Moduł instalacyjny umożliwiający wyznaczanie wielkości separatorów oddzielających substancje cieczy lekkich ropopochodnych z wód deszczowych i technologicznych. Substancje ropopochodne określone w normie PN-EN 858 (oleje, benzyny itp.). Zastosowanie modułu obejmuje dobór parametrów charakterystycznych separatorów dla systemów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody deszczowe ze zlewni miejskich, parkingów, dróg, zakładów przemysłowych, placów manewrowych i stacji paliw. W module zawarty jest dobór separatorów przeznaczonych do podczyszczania ścieków technologicznych z warsztatów mechanicznych, oraz myjni samochodowych. Moduł oblicza wielkości dla separatorów lamelowych i koalescencyjnych.
Instalacje Gazowe

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 1. Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
Moduł umożliwia na określenie zużycia gazu przez obiekt budowlany, w którym przewidywane jest zainstalowanie odbiorników gazowych. Określone zużycie gazu może być traktowane jako przepływ obliczeniowy do doboru średnicy przyłącza gazowego oraz jako wstępny parametr do określenia kwartalnego i rocznego zużycia gazu przez obiekt budowlany.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 2. Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych.
Moduł umożliwia określenie minimalnej kubatury pomieszczenia, którym planowane jest zainstalowanie odbiorników gazu. Obliczenia wykonywane na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Instalacje C.O.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 1. Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
Moduł pozwala na obliczenia i dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania dla kotłowni i węzła cieplnego program wykorzystuje algorytmy zawarte w wytycznych Dozoru technicznego WUDT-UC-WO-A. Wykonuje sprawdzenia dla pękniętego wymiennika, cieczy i pary wodnej.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 2. Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
Program dobiera średnicę rurociągów instalacji centralnego ogrzewania na podstawie kryterium prędkości i oporów liniowych, użytkownik może wybrać typoszeregi rur stalowych, miedzianych, PE, PP, PEX, wielowarstwowych.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 3. Obliczenie mocy i pojemności zasobnika.
Program na podstawie ilości osób i dobowego przepływu wylicza dobowe, godzinowe i max zapotrzebowanie na wodę, moc i wymaganą pojemność zasobnika ciepłej wody. Wykorzystuje algorytmy zawarte w normie PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.

I.T.I - INSTALACJE, podręczny kalkulator budowlany dla instalatorów 4. Przeciętne zużycie wody.
Moduł pozwala na przeglądanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie przeciętnego zużycia wody.

Sprawdz cenę programu I.T.I. - INSTALACJE w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie I.T.I. - INSTALACJE.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<