Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Najczęściej zadawane pytania

ARCADIA-TERMOCAD - WSPARCIE TECHNICZNE
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Najczęściej zadawane pytania
Pytania i odpowiedzi|

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy powierzchnia o regulowanej temperaturze równa się powierzchni użytkowej czy netto? Powierzchnia o regulowanej temperaturze jest to powierzchnia wszystkich stref ogrzewanych (w programie jest to suma z okna „strefy cieplne” z pola „Powierzchnia całkowita” dla każdej strefy ogrzewanej).
2. Co rozumiemy pod pojęciem powierzchnia zabudowy? Czy to ta z projektu? Powierzchnia zabudowy jest to powierzchnia stref/pomieszczeń stykających się podłogą z gruntem. W naszym programie jest to suma pól przegród typu podłoga na gruncie użytych w projekcie.
3. W jakim przedziale powinno się mieścić w świadectwie zapotrzebowanie roczne na energię? Czy musi być ono poniżej wymagań WT tylko dla budynku nowego, czy także dla budynku istniejącego? Dla budynków nowo budowanych EP powinno być mniejsze bądź równe wartości z WT, a dla budynków przebudowywanych dopuszczalne jest niespełnienie wartości EP z warunków technicznych, o ile przegrody i systemy spełniają wymagania WT.
4. W ArCADii-Architekturze otwieram projekt wielokondygnacyjny, eksportuję go do ArCADia-TERMO. TERMO zgrupował wszystkie pomieszczenia na jednej kondygnacji o takiej samej nazwie, kondygnacja 2 zawiera już tyko 1 pomieszczenie. Przeniesione pokoje zostały dobrze zgrupowane. Błąd polega na niedokładnym postawieniu stropu na najniższej kondygnacji. Strop musi idealnie dochodzić do konturu ściany lub na nią zachodzić, w przeciwnym wypadku powstaje dziura między kondygnacjami, która łączy pomieszczenia wyżej i niżej w jedno.
5. Otóż wydaje mi się, że dość dokładnie wykonałem Świadectwo dla domku o powierzchni całkowitej 247 mkw i wartość EP dla tego domu wyszła mi 166,7 KW/m2rok. Czy jest to realna wartość? Jakie powinny być mniej więcej wartości dla domów budowanych obecnie w systemie tradycyjnym w zależności od metrażu, kubatury? Jest to uzależnione od wielkości sezonowego zapotrzebowania na ciepło, ewentualnie chłód, ale przede wszystkim od zaprojektowanych systemów, ich sprawności oraz zastosowanych paliw (źródeł energii). Paliwa odnawialne pozwalają uzyskać niskie wartości EP, paliwa tradycyjne zdecydowanie wyższe. Z instalacją programu na dysk są kopiowane przykłady projektów, można na ich bazie wykonać certyfikat energetyczny i porównać wyniki z własnym projektem.
6. Zauważyłem, że często dane dotyczące bryły budynku, tj. kubatura i powierzchnia zabudowy znikają kiedy przejdę parę kroków do przodu, aż do definiowania strefy, po powrocie do strony 3/10 gdzie są właśnie dane geometryczne następuje zmiana, np. zeruje się powierzchnia zabudowy i kubatura. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Program na bieżąco zlicza kubaturę budynku. Wystarczy, że wstawi Pan nową strefę do której nie wpisze żadnej wartości (w polu kubatury będą …). Co do powierzchni zabudowy to program pobiera tę informację z powierzchni podłogi na gruncie i podobnie jak wyżej nie wpisanie wartości zeruje wynik. Dodatkowo jak robi Pan najpierw pomieszczenia, a później strefy, to zawsze priorytetem dla wartości powierzchni i kubatury będą wyniki z okna strefy cieplne. Jak wstawi Pan tam np. nową strefę do której nie dopisze kubatury, to wówczas wynik zmieni się na zero. W momencie wstawienia wartości program automatycznie wyliczy.
7. Według mojej interpretacji metodologii, jeżeli budynek mieszkalny jest ogrzewany do takiej samej temperatury, tj. parter i poddasze użytkowe do temp 20 st. C, to stanowi to jedną strefę grzewczą i interesują nas tylko zewnętrzne obrysy i wymiary, bez uwzględniania stropu pomiędzy parterem i poddaszem. Wtedy powierzchnia strefy grzewczej powinna być równa powierzchni parteru. W obliczeniach należy podać powierzchnię o regulowanej temperaturze wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład tej strefy, nawet jak są nad sobą. Przegrody zewnętrzne podaje się po obrysie zewnętrznym strefy.
8. Program generuje świadectwa, na których nie ma wartości pod paskiem. Wydaje mi się, że tam, gdzie są strzałki, powinny być też podane wartości liczbowe. Nie jest to błąd – tak jest w rozporządzeniu, dlatego też tak jest w naszym programie, zgodnie ze wzorami ŚCHE podanymi w metodologii.
9. Program nie liczy certyfikatu dla lokalu mieszkalnego, a mianowicie nie liczy EP dla lokalu referencyjnego, ani nie podaje wyliczonej wartości na suwaku. To nie jest błąd – zgodnie z rozporządzeniem dla lokalu mieszkalnego tak wygląda certyfikat. Dla części budynku wzór świadectwa nie zawiera EPmax.
10. Czy w IntelliCADzie rysując budynek mogę zadać inną wysokość pomieszczenia niż 2,80 m (bez względu na zadawaną wysokość ścian, zawsze kubatura po transporcie danych do ArCADia-Termo, wyliczana jest dla wys. 2,80 m)? Wysokość ściany wprowadzana jest na podstawie wysokości kondygnacji, którą można zdefiniować wchodząc do managera projektu/ właściwości kondygnacji.
10. Czy jest możliwe w ogóle rysowanie (w celu obliczeń świadectwa) pochyłych dachów ze strefami nieogrzewanymi? W samym programie ArCADia-Termo można dodefiniować dach i określić dla niego orientację połaci. W przypadku, gdy na tych połaciach jest okno, wówczas w zakładce zyski ciepła kolumna Fs należy wpisać współczynnik korekcyjny k_alfa.
12. Dodatki - Skąd bierze się Ciepło odzyskane z urządzeń pomocniczych systemów ogrz. i cwu - Qr, i Całkowite straty ciepła przez system grzewczy z systemem rekuperacji Qth? Są to parametry dodatkowe, które należy do celu certyfikatu przyjmować na 0.
13. Straty przez przenikanie - dlaczego nie mogę wprowadzać powierzchni ściany bezpośrednio? ( tylko przez H i W ) Jak chce Pan wprowadzić wcześniej policzoną powierzchnię, to proszę w jedno pole np. H wpisać wartość, a w drugie W wartość 1. Można też pominąć kolumny H i W i wypełnić tylko kolumnę A.
14. Generalnie co z dachami (przegrody niejednorodne) i ukosowaniem? Program umożliwia obliczanie wsp. U dla przegród niejednorodnych, np. dachu o konstrukcji więźbowej. Dla połaci dachu określa się orientację względem stron świata, a dla okien dachowych kąt nachylenia połaci dachu.
15. Gdzie i jak wprowadzam strefy nieogrzewane? W oknie strefy cieplne na drzewku mamy trzy grupy stref: ogrzewane, nieogrzewane i nieprzypisane. Aby wstawić strefę nieogrzewaną należy zaznaczyć na drzewku "nieogrzewane" i wybrać ikonę "+".
16. W jaki sposób liczone są zyski ciepła? Czemu odpowiada Fs i FF? Zyski ciepła liczone są zgodnie z normą 13790, która odpowiada tym samym wzorom co w rozporządzeniu. Różnica polega tylko na oznaczeniu. Fs to współczynnik zacienienia (w rozporządzeniu MI Z), a FF to udział powierzchni oszklonej do pozostałej (w rozporządzeniu MI C). W następnych wersjach będzie to dostosowane do nowych oznaczeń.
17. Zdefiniowałem podłogę na gruncie. W zakładce "Dodatkowe" jest podany obwód i pole Ag tej przegrody na gruncie. Potem w strefie cieplnej gdzie wprowadza się podłogę na gruncie w zakładce "Straty przez grunt" pojawia się to pole Ag (w moim przypadku 86,91mkw) a w jednej z kolumn jest też Pole 'Ak' i tu wskakuje mi automatycznie pole, które równe jest polu powierzchni o regulowanej temperaturze (u mnie 172mkw). Dlaczego tak się dzieje? Czym jest w takim razie pole Ak, jeżeli Ag jest polem przegrody po obrysie budynku? Pole Ak jest polem podłogi w danej strefie/pomieszczeniu. Wynika to z wzoru w normie PN-EN 12831 w którym trzeba podstawić pole całkowite podłogi (po obrysie zewnętrznym) i pole podłogi w danym pomieszczeniu/strefie. Użytkownik może ręcznie zmodyfikować wartość Ak. Program wstawia ją tylko orientacyjnie, aby pole to nie zostało puste, gdyż jest niezbędne do obliczenia strat przez grunt.
18. W zakładce obliczenia cieplne, straty ciepła przez przenikanie, przegrody - przy wprowadzanych ścianach wewnętrznych nie można wyłączyć kolumny ze stroną świata. Moja obawa jest taka, czy to nie ma wpływu na dalszy wynik obliczeń końcowych? Ściana wewnętrzna ma przypisane orientacje tylko dlatego, aby użytkownik mógł zdefiniować gdzie w strefie lub pomieszczeniu znajduje się dana przegroda. Orientacja ściany wewnętrznej nie ma wpływu na obliczenia, ponieważ nie liczymy od niej zysków ciepła od słońca.
19. Zauważyłem, że po zakończeniu pracy program nie zapisuje przyjętych ustawień. To jest już poprawione w wersji 1.2, która jest już do ściągnięcia na naszej stronie www.
20. Wykonujemy certyfikat dla centrum handlowego, a dokładniej dla dobudowywanej części, która połączy się z częścią "stara" bez ściany. Po prostu wyburzono jedną ścianę i dobudowano kolejną część centrum handlowego. Jak można ustawić w TERMO przegrodę gdzie tak naprawdę jej nie ma, bo jest powietrzem, ale przechodzi w strefę cieplną o takiej samej temperaturze? Takie przegrody nie są brane do obliczeń i w strefach nie będzie widoczna przegroda, która będzie mieć po obu stronach pomieszczenia o tej samej temperaturze. Można też wstawić ścianę w 2 strefach o tej samej temperaturze ręcznie.
21. Wartość wyrażenia Qh - sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania nie zgadza się ze wzorem :
Qh = QL - η x Qg
η - współczynnik wykorzystania zysków ciepła
QL- całkowita strata ciepła
Qg - całkowite zyski ciepła
Qh liczymy dla każdego miesiąca. Natomiast w wynikach obliczeń wartości sprawności η, Ql i Qg są pokazane dla całego sezonu.
22. Jak należy prawidłowo uwzględnić sąsiednie lokale ogrzewane po bokach i jeszcze np. korytarz od strony wejścia do lokalu? W architekturze tam gdzie są ściany wewnętrzne sąsiadujące z innym lokalem tworzymy pomieszczenia, przenosimy dane do Termo, następnie te dwa pomieszczenia przenosimy do strefy nieogrzewanej, nadajemy współczynnik btr i wówczas program wyliczy stratę przez tą przegrodę.
23. Według mnie występuje błąd współczynnika "btr" ze stref nieogrzewanych. Zostaje on przejęty do stref ogrzewanych do zakładki "Strefa/Temp." na zasadzie czystego skopiowania, a nie przeliczenia temperatury zmniejszającej. Według wzoru wstawiany jest do części obliczającej współczynnik strat ciepła H, a dopiero później obliczony H do obliczeń strat przez przenikanie.
24. W jaki sposób program przypisuje strefy? Według temperatury strefy? Tak, dzieli budynek na temperatury i zaczyna od najwyższej wstawiając strefy co zadaną różnicę temperatury, np. 4 st.C, idąc w dół.
25. Jak w strefie wpisać ilość dni pracy wg własnego uznania? Np. chciałabym wpisać czas użytkowania od poniedziałku do piątku – tak pracują urzędy itp. Do tego służą tryby pracy. Wpisujemy, że np. pracuje codziennie 24h 20 st. C (to jest nasz tryb pon-piątek). Dodajemy nowy tryb pracy weekend. Wpisujemy w nim 24 h, podajemy temperaturę np. 16 st. C i mamy przerwę weekendową.
26. Czy w strefach cieplnych w zakładce dodatki, sami podajemy ciepło odzyskane z urządzeń pomocniczych systemów ogrzewania i wentylacji oraz całkowite straty ciepła przez system grzewczy z systemu rekuperacji? Jest to informacja dodatkowa, która nie ma wpływu na wynik Qh (sezonowego zapotrzebowania na ciepło). Wartości te uwzględniane są do obliczeń wg normy 13790 ilości ciepła potrzebnego na instalację c.o. (nie jest to potrzebne do świadectwa).
27. Dlaczego wpisując urządzenie pomocnicze do obliczeń zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji wychodzi nam konkretna wartość > 0, a w wynikach certyfikatu wentylacja mechaniczna i nawilżanie ma wartość energii elektrycznej – 0? Wynika to z tego, że w rozporządzeniu nie jest jasno napisane co tam mamy wstawić, ponieważ wyliczenia robimy metodą miesięczną, w której nie ma rozbicia na straty na wentylację i przenikanie, a energia użytkowa Qh jest całością z sumy miesięcy w roku. Więc nie wiemy czy mamy to przyjąć na podstawie udziału procentowego Ht i Hv, co nie będzie odpowiadało rzeczywistemu wynikowi, ponieważ są jeszcze wewnętrzne zyski ciepła i od słońca. W tym momencie nie wiemy czy ustawodawcy chodziło o to, by wpisać tam energię pomocniczą na urządzenia wentylacji i nawilżania, ponieważ w pozostałych wariantach certyfikatu pojawiała się oddzielna kolumna energia pomocnicza, gdzie wpisywane były te wartości.
28. W dołączonym manualu nie mogę znaleźć odpowiedzi co oznacza „a” w wyrażeniu kWh/a przy zapotrzebowaniu na energię pomocniczą, np. w ogrzewaniu i wentylacji jaka jest ostateczna jednostka zapotrzebowania na energię? Wartość "a" jest to skrót od roku (z ang. annually = rocznie).
29. Proszę o podanie co oznaczają w programie TERMO oznaczenia przy obliczaniu zapotrzebowania ciepła w obliczeniach "straty przez grunt"? P (m) - obwód podłogi po ścianie zewnętrznej (jaka część podłogi styka się z ścianą zewnętrzną) - wartość pobierana z definicji przegrody, zakładka parametry dodatkowe
Ag (m2) - całkowita powierzchnia płyty podłogi (dla całego budynku) - wartość pobierana z definicji przegrody, zakładka parametry dodatkowe
B' (m)- współczynnik charakterystyczny podłogi (potrzebny do wyliczenia Uequiv - wartość dobierana na podstawie zagłębienia, wartości B' i wsp. U podłogi na gruncie, z tabel z normy PN-EN 12831
Z (m)- zagłębienie podłogi pod gruntem - wartość pobierana z definicji przegrody, zakładka parametry dodatkowe
AK (m2) - powierzchnia fragmentu podłogi w danej strefie/pomieszczeniu
30. W zakładce obliczenia cieplne\straty ciepła, podczas edycji właściwości pomieszczeń, w zakładce dodatki jest pole do uzupełnienia o nazwie "Współczynnik nagrzewania". Niestety nie znalazłem nic takiego w metodologii obliczeń certyfikatów znajdującej się w rozporządzeniu. Jest jedynie wzmianka o "osłabieniu nocnym" w załączniku nr 6 rozporządzenia. Problem w tym, że budynek, którym się zajmuję, ma tylko instalację centralnego ogrzewania, więc odpowiednim dla niego jest załącznik nr 5. Dodatkowo nie uzupełnienie tego pola skutkuje wywołaniem błędu, który znika dopiero po wpisaniu jakiejkolwiek wartości w to pole (błąd: Wynik "Nadwyżka mocy cieplnej" w pokoju "nazwa pomieszczenia" nie został poprawnie obliczony!). W strukturze budynku definiujemy przegrody dopisane do pomieszczeń, na tej podstawie wyliczana jest strata w pomieszczeniu zgodnie z normą PN-EN 12831 potrzebna do doboru grzejników. Dopiero w strefach cieplnych jest wykonywane obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło potrzebne do obliczeń świadectwa. Jeśli wpisano dane w pomieszczeniach, to po stworzeniu stref program automatycznie przypisze przegrody z pomieszczeń do stref. Jest to błąd sugerujący, że w jakimś polu nie jest wpisana liczba. Wystarczy wpisać 0, a obliczenia będą wykonane.
31. 'Współczynnik osłonięcia' w tej samej zakładce. W stosunku do rozporządzenia występuje tu tylko współczynnik 'e' bez współczynnika 'f'. Natomiast tabela pojawiająca się po przyciśnięciu przycisku obok różni się od tej w rozporządzeniu. Jak poprzednio tyczy się to normy PN-EN 12831. Ten współczynnik z rozporządzenia znajduje się w strefach cieplnych i jest to "e" i epsilon
32. Czy program uwzględnia przegrody niejednorodne? Np. ścianki o konstrukcji szkieletowej czy też niejednorodną konstrukcję więźby dachowej? Tak, program pozwala obliczać wsp. U dla przegród niejednorodnych. Użytkownik definiuje wycinki, a w nich warstwy, a program wylicza kres dolny, górny i wsp. U takiej przegrody.
33. Czy podłoga na gruncie jest automatycznie "dodawana" do pomieszczeń pod którymi (kondygnację niżej) nie znajdują się żadne inne pomieszczenia? Jeśli nie, to na czym polega automatyczne wstawianie podłogi na gruncie przy przekazywaniu danych z Intellicada do Termo? W ArCADia-ARCHITEKTURA podłogę na gruncie wstawia użytkownik. Można ją wstawić dla wszystkich pomieszczeń na wskazanej kondygnacji lub tylko w wybranych pomieszczeniach. Nie musi być to kondygnacja najniższa. Podłoga na gruncie jest widoczna we właściwościach pomieszczenia.
34. Czy da się w Intellicadzie wskazać, które ściany są ścianami przy gruncie? Jeśli nie, to na jakim etapie projektowania można je zdefiniować? Ściany na gruncie na rysunku pojawią się, jeśli zostanie wstawiony teren (krajobraz, punkty wysokościowe, płaszczyzna terenu). Ściany na gruncie można też definiować w ArCADia-Termo.
35. Brak możliwości wybrania, gdy nie ma zasobnika c.w.u. Wówczas wpisujemy wartość sprawności akumulacji = 1 (listy rozwijalne wzorowane są na wartościach z rozporządzenia MI). W nowej metodologii jest już opcja "Brak zasobnika ciepła'.
36. Jak w zakładce Okna, Drzwi, Wentylacja zmienić sposób doprowadzenia powietrza na rekuperację? Na drzewku przegród (okien i drzwi) w etapie Audyt - Okna, drzwi, wentylacja, z poziomu rodzaju wentylacji można wskazać inny typ wentylacji po modernizacji.
37. W strefy cieplne - właściwości strefy, program domaga się wstawienia całkowitej kubatury, następnie wykorzystuje tą wartość do obliczenia strat przez wentylację i do obliczenia współczynnika kształtu. Moim zdaniem nie powinno tak być. Kubatura ogrzewana obliczana jest po obrysie budynku. Kubatura wentylowana obliczana jest jako powietrze w pomieszczeniu. W programie kubatura pomieszczenia/strefy wykorzystywana jest do obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego, jeśli obliczamy go na podstawie krotności wymian. Co do kubatury budynku po obrysie zewnętrznym Ve, to wyliczana jest z kubatur użytkowych stref + objętości przegród zewnętrznych i wewnętrznych użytych w projekcie.
38. Przy deklaracji danych do pomieszczenia należy podać wysokość czy jest to wysokość w świetle (po wewnątrz ściany)? Wysokość wylicza nam automatycznie kubaturę pomieszczenia, która potrzebna jest do wyliczenia strumienia wentylacyjnego na podstawie krotności wymian. Wysokość w świetle będzie też automatycznie przyjmowana dla ścian wewnętrznych. Można nie podawać wysokości w świetle, wtedy należy samemu wyliczyć i wpisać kubaturę pomieszczenia.
39. Następnie tak zadeklarowaną wysokość program automatycznie wpisuje jako wysokość ścian. Czy nie powinna być wpisana wysokość kondygnacji? Łatwo to obejść. Zaczynamy od wpisania wysokości pomieszczenia między stropami i wstawiamy ściany. Jak skończymy wstawianie ścian, zmieniamy wysokość na wewnętrzną i definiujemy strumień powierza wentylacyjnego
40. Czy istnieje możliwość dodania większej ilości materiałów na przegrody (czy po prostu macie większą bazę danych, którą można by wgrać)? Można tworzyć własne katalogi, w których można dodawać dowolne materiały, oczywiście będziemy bazę rozbudowywać.
41. Przy deklaracji podłogi na gruncie obwód podłogi dla pomieszczenia wewnątrz budynku (brak ścian zewnętrznych ) podajemy w osiach? A dla pomieszczenia zewnętrznego podajemy dla ścian zewnętrznych po zewnątrz, a wewnętrznych w osiach? (brak takiej informacji w programie) Informacje na temat parametrów podłogi na gruncie są podane i wyjaśnione w normie PN-EN 12831. Dla wewnętrznego podajemy w osiach, dla zewnętrznego po obrysie zewnętrznym.
42. Czy program uwzględnia panele solarne do podgrzewania c.w.u.? Jeżeli tak, gdzie to się wprowadza? W rodzaju paliwa mamy kolektory słoneczne (stara metodologia). W nowej metodologii należy kolektory zdefiniować samodzielnie poprzez przycisk Baza.
43. Program ArCADia-Termo jako A do wyliczenia współczynnika kształtu budynku zlicza pola wszystkich przegród zewnętrznych i wewnętrznych – nie powinno tak być. „A” jest to w naszym programie suma pól przegród zewnętrznych + wewnętrznych sąsiadujących z przestrzeniami nieogrzewanymi. Zgodnie z metodologią suma pól przegród oddzielających strefę od przestrzeni zewnętrznej i nieogrzewanej.
44. W informacji z dnia 03.02.09 jest podane, że uległ zmianie współczynnik oporu na gruncie od strony zew. na "O" , niestety program podaje stare wartości. W przypadku, kiedy ma Pan zrobiony projekt w starszej wersji, należy na chwilę wybrać inny typ przegrody a następnie ponownie podłogę na gruncie, wówczas powinna być wstawiona już wartość 0.
45. Po zainstalowaniu programu oraz licencji użytkownika, po uruchomieniu programu pojawia się informacja, że jest to licencja niekomercyjna. Należy wejść do menadżera licencji – zakładka przeglądanie zainstalowanych licencji i z listy usunąć licencję niekomercyjną.
46. Jaki jest kierunek wpisywania warstw w przegrodach? W tabeli znajdują się oznaczenia: na górze strona zewnętrzna, na dole strona wewnętrzna. Kolejność warstw można korygować strzałkami.
47. Raport generowany jest do formatu rtf. Jakie programy służą do obsługi raportu – edycja, wydruk? Microsoft Word 2003 lub nowszy, bezpłatna przeglądarka Viewer Word (tylko do odczytu) oraz bezpłatny program ArCADia-TEXT.
48. Do obliczeń strat ciepła przez przegrody jakie powinny być brane wymiary? Zewnętrzne czy wewnętrzne? Program pozwala na wpisanie danych zarówno po wymiarach zewnętrznych, wewnętrznych, jak i w osiach. My zalecamy następujący algorytm, który jest przedstawiony w normie PN-EN 12831: Ściany zewnętrzne – po obrysie zewnętrznym Ściany wewnętrzne – w środku grubości Przypadek połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną – dla ściany zewnętrznej w środku grubości ściany wewnętrznej, dla ściany wewnętrznej w środku ściany zewnętrznej.
49. Do obliczenia powierzchni Af jakie wymiary brać pod uwagę - zewnętrzne czy wewnętrzne? Tak jak w architekturze należy wyliczać po konturze wewnętrznym pomieszczenia.
50. W jaki sposób liczony jest współczynnik kształtu A/Ve, a konkretnie wielkość A - czyli powierzchnia wszystkich przegród budynku oddzielająca część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego? Program na podstawie wstawionych przegród w pole A wstawia powierzchnie wszystkich przegród zewnętrznych + pola przegród, które graniczą ze strefami nieogrzewanymi.
51. Jak wyliczona jest wartość EP ref? Korzystamy z wzorów jak w warunkach technicznych, czyli musimy mieć podane dane Af, A, Awe, Ve, i w zależności od typu budynku i czy jest chłodzony czy nie na podstawie współczynnika kształtu wstawiamy odpowiedni wzór na Ep ref. Według nowej metodologii wartości brane z WT: EPh+w, EP L.
52. W zakładce przegrody budowlane dla przegrody PODŁOGA NA GRUNCIE w przyjętych danych wejściowych przyjęto temperatury zewnętrzne: lato +32 st. C, zima -20 st. C - proszę o sprawdzenie prawidłowości przyjętych założeń w sytuacji, gdy w innych programach do obliczeń cieplnych takich danych nie przyjmuje się. Są to wartości do edycji, przyjęliśmy maksymalne skrajne wartości dla Łodzi.
53. W kroku 5 przy określaniu stref, w zakładce Straty przez przenikanie, gdy chcę wprowadzić przegrodę poziomą typu "dach", program wymusza określenie stron świata jak dla ściany. Dach jest płaski, a nie skośny. Orientacja jest, ponieważ występują dachy połaciowe, w których są okna i dla nich orientacja jest ważna, ponieważ na tej podstawie i kąta nachylenia wyliczane są zyski od nasłonecznienia. W przypadku, kiedy jest dach płaski, można wybrać dowolną orientację. Nie wpłynie ona na wyniki strat przez przenikanie. Można też zamiast dachu wstawić strop zewnętrzny.
54. Jak rozwiązać sprawę powietrza wentylowanego przy numerycznym wprowadzaniu danych? Tworzę strefę dla pomieszczeń mieszkalnych o regulowanej temperaturze 20 stopni i strefę dla łazienek 24 stopnie.
55. Co w tym przypadku z kuchnią - chodzi o powietrze wentylowane? Jak wybieram kuchnię, to przemnażana jest cała kubatura strefy przez liczbę z tabelki i nie ma możliwości rozdziału kubatury w tym miejscu. Czy kuchnia powinna być w osobnej strefie, czy lepiej w podstrefie? W strefach cieplnych w zakładce straty przez wentylację możemy wybrać rodzaj obliczeń: albo wg krotności albo zgodnie z PN B/B-03430, wówczas podajemy jakie pomieszczenia mamy w strefie: kuchnie, wc, pomieszczenia pomocnicze. W przypadku kiedy wykorzystuje Pani krotność wymian, wówczas dla całej strefy mieszkalnej przyjmujemy 0,5. Budynek najlepiej dzielić na strefy pod względem temperatury, czyli np. łazienki, następnie pokoje i wc, następnie garaże, itp. We wszystkich tych przypadkach używać lepiej obliczeń zgodnie z PN B/B-03430.
56. Nie bardzo rozumiem jak należy wypełniać tabelę trybów pracy w oknie stref cieplnych. Załóżmy następujący przypadek: 1. przez 5 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę pełne grzanie 2. przez 2 dni w tygodniu (weekend) po 24 godziny na dobę grzanie obniżone Tryb 1 24h codziennie 20 st. C Tryb 2 24h co weekend np. 16 st. C
57. Jak można uwzględnić dwie instalacje: grzejnikową i podłogową w domku jednorodzinnym, zasilane z jednego kotła gazowego kondensacyjnego w zakładce Certyfikat - Ogrzewanie i wentylacja - Regulacja? Jeśli chodzi o dwie instalacje, to oczywiście istnieje możliwość uwzględnienia dwóch typów. Należy wstawić dwa źródła ciepła i w „Procentowy udział źródła w grupie” podać odpowiednią dla danego przypadku wartość.
58. Czy trzeba w świadectwie lokalu mieszkalnego określić przegrodę z mieszkaniem sąsiada? Jeśli tak, to jak to wprowadzić do programu? Można wstawić ścianę wewnętrzną, określić temperaturę po jej drugiej stronie, np. 20 st. C, a w kolumnie wsp. "fij" wybrać opcję "sąsiednie pomieszczenie należy do innej jednostki budynku".
59. Dlaczego nie mogę zmienić długości sezonu grzewczego? Program określił go na 9 miesięcy. Program oblicza długość sezonu grzewczego zgodnie z rozporządzeniem, tzn. wylicza stosunek zysków ciepła do strat ciepła dla każdego miesiąca osobno, następnie wylicza współczynnik fH, aby ostatecznie sklasyfikować dany miesiąc jako grzewczy lub nie (lub w części ogrzewczy). Nie można tego ręcznie zmienić, ponieważ wyliczane jest to automatycznie na podstawie wstawionych przegród.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<