Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Konstrukcje żelbetowe - projektowanie schodów żelbetowych w programie Konstruktor

Moduł Konstruktora - Schody płytowe żelbetowe przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno - budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Na projekt ten składają się następujące etapy:
 Automatyczne (zgodne z - Dz.U.95.Nr 10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) ustalenie geometrii schodów na podstawie podstawowych parametrów podanych przez użytkownika takich jak np. typ obiektu, długość schodów, różnica wysokości itp. – kilka propozycji do wyboru.
 Po przyjęciu wymiarów biegu i spoczników, oraz podaniu danych dotyczących okładzin program samodzielnie ustala i rozkłada obciążenia stałe i zmienne.
 Na podstawie domyślnych lub podanych przez użytkownika danych do wymiarowania, moduł wykonuje obliczenia statyczne łącznie ze sprawdzeniem stanów granicznych użytkowania i doborem zbrojenia.
 Po wykonaniu obliczeń wszystkie wyniki mogą zostać przekazane do odpowiedniego modułu programu GrafKon w celu wygenerowania pełnego rysunku konstrukcyjnego projektowanych schodów.
W przypadku potrzeby zaprojektowania typowej klatki schodowej złożonej z kilku biegów i odpowiedniej liczby spoczników, można posłużyć się modułem Schody płytowe, wykonując projekty kolejnych odcinków schodów (np. z poziomu +0.00 na +1.50, następnie z poziomu +1.50 na poziom +3.00 itd.).


Założenia do programu:
Zgodne z - Dz.U.95.Nr 10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto następujące reguły dotyczące budowania geometrii proponowanych schodów:
- minimalna liczba stopni w biegu jest stosunkiem różnicy wysokości do pokonania maksymalnej wysokości stopnia dla danego typu obiektu,
- maksymalna liczba stopni w biegu wynosi 17 sztuk,
- wysokość i szerokość stopnia muszą spełniać warunek: 2 x hs + ls = 60  65 cm,
- suma wymiarów wszystkich elementów schodów (spoczników i biegu) w poziomie i pionie musi być zgodna z podanym wymiarem ogólnym z dokładnością do 1 cm.

Oczywiście użytkownik nie jest zobligowany jedynie do wyboru wariantu geometrii proponowanej przez program. Może on również wpisać własną propozycje niezgodną z powyższymi zasadami, jedynie zachowana musi być suma wymiarów w kierunku pionowym i poziomym. Kontrolę wprowadzonych danych jest najprościej prowadzić w oknie widoku 3D – jeśli pojawi się w nim rysunek schodów, znaczy to że wymiary poszczególnych elementów zostały podane poprawnie.

Wprowadzanie danych
Sposób wprowadzania danych jest tutaj analogiczny do pozostałych modułów programu Konstruktor. Mamy tutaj 3 zakładki. I tak pierwsza z nich, zakładka „Geometria”, umożliwia nam wprowadzenie podstawowych danych dotyczących geometrii naszych schodów oraz wybranie typu obiektu, dla którego projektowany jest bieg schodów. Po podaniu podstawowych danych program proponuje możliwe rozwiązanie konstrukcji biegu, o ile zdefiniowane dane umożliwiają wykonstruowanie zgodne z przepisami. Możemy również zdecydować się na indywidualne zdefiniowanie parametrów dotyczących geometrii. Kolejna zakładka „Obciążenia” umożliwia zdefiniowanie danych dotyczących obciążeń działających na projektowany bieg schodów. Osobno definiujemy obciążenie zmienne, stałe oraz tynkiem. Program automatycznie dokonuje rozkładu na dwa prostopadłe kierunki. W ostatniej zakładce „Wymiarowanie” określamy wszystkie parametry potrzebne do wymiarowania i sprawdzenia nośności. Określamy klasę betonu, stali, średnice prętów zbrojenia głównego oraz dopuszczalną szerokość rys. Po zdefiniowaniu powyższych parametrów przechodzimy do wykonania obliczeń.


Obliczenia
Moduł Schody na podstawie grubości płyty, okładzin poziomych i pionowych oraz tynku określa rozkład i wielkość obciążeń stałych (wartość obciążenia zmiennego przyjmowana jest domyślnie lub podawana przez użytkownika). Wielkości obciążeń podawane są w wynikach, osobno charakterystyczne i obliczeniowe (program sam ustala współczynniki obciążenia).
Po wykonaniu obliczeń statycznych (schemat – belka jednoprzęsłowa, wolnopodparta) program przystępuje do wymiarowania prostokątnego (b x d) przekroju schodów wg nowej normy PN-B-03264: 1999. Wymiarowanie odbywa się metodą uproszczoną, zgodnie z powyższą normą, z możliwością doboru zbrojenia z warunku nośności, oraz opcjonalnie z warunków użytkowych (przekroczenie dopuszczalnych rys prostopadłych do osi elementu i przekroczenie dopuszczalnego ugięcia płyty w stanie zarysowanym). Przy doborze zbrojenia z warunku nośności sprawdzane są także warunki konstrukcyjne na minimalny stopień zbrojenia przekroju. Stan graniczny użytkowania (rysy i ugięcie) sprawdzany jest zgodnie z normą dla obciążeń charakterystycznych długotrwałych, przy domyślnym współczynniku części długotrwałej obciążenia zmiennego ustawionym na 0.35 (jak dla większości klatek schodowych). Dla płyty schodów sprawdzany jest również warunek na ścinanie: max {RA1, RB} < Vrd1. Program nie dopuszcza możliwości zbrojenia płyty schodów na ścinanie.


Rysunki konstrukcyjne
W wersji 5.0 programu Konstruktor jest możliwe wykonanie rysunków konstrukcyjnych elementów żelbetowych. Konieczne jest jednak posiadanie dodatkowego modułu DXF rozszerzającego moduł Schody płytowe. Aby na podstawie obliczeń wykonanych w programie Schody wykonać rysunek w formacie DXF należy uruchomić opcję „DXF” na pasku zadań. Program poprosi nas o wprowadzenie brakujących danych niezbędnych do wykonania rysunków, takich jak: wysokość wieńca, długość wieńca, grubość ścian podporowych, rzędną spocznika dolnego, czy też szerokość klatki schodowej. Po określeniu tych parametrów lub pozostawieniu wartości domyślnych program generuje gotowy rysunek konstrukcyjny w formacie DXF uruchamiając od razu program, z którym na danych stanowisku jest skojarzony format DXF, np program ArCADia-Intellicad. Jeżeli Użytkownik nie posiada takiego programu, zostanie uruchomiona bezpłatna przeglądarka do plików DXF instalująca się razem z programem Konstruktor.

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<