Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Normy polskie odchodzą w niepamięć, ale czy na pewno?

Norma PN-EN , czy polskie normy budowlane odchodzą w niepamięć ?

Ewolucja norm budowlanych trwa od ich samego początku. Przyczyn tego doszukiwać się można w wielu miejscach. Począwszy od postępu naszej wiedzy o procesach zachodzących w naturze, poprzez stosowanie nowych materiałów budowlanych o coraz bardziej korzystnych cechach, czy też naszych wymogach dotyczących komfortu zarówno użytkowego jak i estetycznego. Ważnym aspektem jest również w ostatnich latach błyskawiczny postęp w dziedzinie szeroko pojętej informatyki. Pozwala on na stosowanie coraz to wierniejszych modeli, bardziej złożonych teorii, czy uwzględniania nawet drugorzędnych parametrów, gdyż obliczenia i tak wykonywane są przez komputer. Eurokody jako takie dokładnie wpasowują się w powyższy opis stanu rzeczy.
Normy Eurokod PN-EN w oprogramowaniu CAD
Ciężar dogłębnej analizy Eurokodów oraz rozstrzygnięcia (nierzadko opierając się o autorytety naukowe) pozostawionych niedopowiedzeń zostaje przeniesiony na twórców oprogramowania. Fakt ten oczywiście nie zwalnia ze znajomości nowych norm! Wiedza ta często okaże się niezbędna do właściwego zrozumienia zapytań programu, czy też interpretacji wyników. W przyswojeniu nowej wiedzy mają pomóc szkolenia z zakresu Eurokodów organizowane m. in. przez Okręgowe Izby Inżynierów, czy samych producentów oprogramowania.
mgr inż. Marcin Krasiński
Dział Rozwoju Oprogramowania firmy ArCADiasoft
Program Eurokodów

Program Eurokodów został zapoczątkowany w 1975 roku, gdy Komisja Wspólnoty Europejskiej ustaliła plan działań w zakresie budownictwa. W ramach którego podjęła inicjatywę utworzenia zbioru zharmonizowanych reguł technicznych dotyczących projektowania konstrukcji (patrz ramka „Cele...”), które początkowo miałyby stanowić alternatywę dla reguł krajowych obowiązujących w państwach członkowskich, a ostatecznie zastąpiłyby je. System Eurokodów jest podzielony tematycznie zależnie od rodzaju konstrukcji. Serię rozpoczyna EN 1990, który pełni funkcję nadrzędną, bo podano w nim podstawy projektowania, określono główne wymagania oraz zdefiniowano stany graniczne nośności i użytkowalności konstrukcji. Każda z norm składa się z części jednobrzmiącej dla wszystkich Państw zrzeszonych oraz załącznika o charakterze krajowym. Prace nad Eurokodami trwają do dnia dzisiejszego i Polska jako pełnoprawny członek UE też bierze w nich udział. Każdy kraj do marca 2010 ma obowiązek wdrożyć przepisy europejskie i jednocześnie wycofać wszystkie sprzeczne z nimi dokumenty. Wiąże się to z przetłumaczeniem norm na język ojczysty, oraz wydaniem aneksu, w którym sprecyzowane będą, specyficzne dla krajowych warunków, zalecenia takie jak: współczynniki, preferowane metody obliczeń itd. Oczywiście załącznik krajowy może jedynie wpływać na kształt normy w ściśle określonych miejscach – NDP (Nationally Determined Parameters).
Co ważne, ujednolicenie norm pozwoli na projektowanie w dowolnym kraju UE wg tych samych zasad i założeń. Jedyne co należy uwzględnić przy takim przedsięwzięciu, to załącznik krajowy obowiązujący na terenie inwestycji.


Eurokody w Polsce

Projektowanie konstrukcji budowlanych odbywa się aktualnie w Polsce zasadniczo w oparciu o Polskie Normy własne/krajowe. Są one również podane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461).
w odnośniku pod tabelą z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu, podano informacje, że Polskie Normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Nadmienić trzeba, iż kategorycznie zabrania się stosowania w jednym obiekcie jednocześnie norm różnych generacji (starych – krajowych z nowymi – europejskimi).
Przebieg prac nad „spolszczaniem” Eurokodów można śledzić na bieżąco na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl). Na dzień pisania artykułu tyko nieliczne z grona 58 dokumentów nie mają jeszcze krajowych odpowiedników. Jest to informacja pocieszająca, chociaż już wiadomo, że niektórych pozycji do marca nie uda się ustanowić.

Podział Norm Eurkod:

EN 1990 Eurokod:
Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje
EN 1992 Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu
EN 1993 Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych
EN 1994 Eurokod 4:
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1995 Eurokod 5:
Projektowanie konstrukcji drewnianych
EN 1996 Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych
EN 1997 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne
EN 1998 Eurokod 8:
Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym
EN 1999 Eurokod 9:
Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Stosowanie norm Eurokod PN-EN w budownictwie

Wielu z pewnością zdziwi ogrom materiału w wielotomowych opracowaniach nowych norm, ale niestety, nie ma się co łudzić – nie zamieszczono tam wszystkich możliwych zagadnień i projektant często będzie zmuszony do skorzystania z wiedzy technicznej zawartej w poradnikach czy monografiach. Trzeba pamiętać, iż ich obecną formę zawdzięczamy kompromisowi wszystkich państw Wspólnoty, a w wielu przypadkach metody obliczeń mogły być skrajnie różne. Decydując się na używanie nowych norm trzeba pamiętać, że rozróżnia się w nich zasady i reguły stosowania. Zasady oznaczone literą P obejmują ustalenia i definicje oraz wymagania i modele obliczeniowe, od których nie może być odstępstw. Reguły natomiast, pod pewnymi ograniczeniami, można zastąpić innymi.
Spotkamy się tam wielokrotnie z bardziej skomplikowanymi procedurami, bardziej zawiłymi wzorami i znacznie zwiększoną liczbą parametrów niż obecnie dla tego samego zagadnienia. Często okaże się, że nowa norma nawet nie wspomina problemów, których sprawdzone rozwiązania są zamieszczone w starych, krajowych normach. Oczywiście nie brak też przykładów zupełnie przeciwnych, stanowiących o postępie i nowoczesności norm europejskich. Z zasady Eurokody zdecydowanie odsuwają się od ścisłych procedur „krok po kroku” na korzyść podawania jedynie założeń obliczeniowych pozostawiając ich realizację w gestii projektanta. Znacznie utrudnia to tworzenie procedur i algorytmów obliczeniowych, które dawałyby jasną ścieżkę przy danej klasie problemów. Szczęśliwie w większości biur projektowych na porządku dziennym jest korzystanie z szeregu programów CAD/CAM i rola użytkownika sprowadza się do poprawnego zadania danych wejściowych oraz weryfikacji rezultatów (często bazując jedynie na doświadczeniu projektanta). Ciężar dogłębnej analizy Eurokodów oraz rozstrzygnięcia (nierzadko opierając się o autorytety naukowe) pozostawionych niedopowiedzeń zostaje przeniesiony na twórców oprogramowania. Fakt ten oczywiście nie zwalnia ze znajomości nowych norm! Wiedza ta często okaże się niezbędna do właściwego zrozumienia zapytań programu, czy też interpretacji wyników. W przyswojeniu nowej wiedzy mają pomóc szkolenia z zakresu Eurokodów organizowane m. in. przez Okręgowe Izby Inżynierów, czy samych producentów oprogramowania.

 

Zobacz również

Program Rama 3D/2D - obliczenia i analiza konstrukcji zgodnie z normami Eurokod PN-EN
Aktualna oferta na program Rama 3D/2D
Program Konstruktor 6 - obliczenia i analiza konstrukcji zgodnie z normami Eurokod PN-EN
Aktualna oferta na program Konstruktor 6
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<