Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

R3D3 - Rama 3D

ANALIZA I OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, ŻELBETOWYCH I DREWNIANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu R3D3 - Rama 3DPobierz wersje demo (trial) programu rama3d-2d
Opis|Raporty w R3D3|Zestawienie wersji|
ArCADia-RAMA 16.0.0.11 (wydana 06.03.2018)
 • EuroStal – Korekta i przebudowa algorytmu wymiarującego stalowe przekroje jednogałęziowe wg Eurokodu dla potrzeb modułu EuroStal BUILT-UP.
 • EuroStal BUILT-UP – Wprowadzenie modułu do wymiarowania przekrojów złożonych: blisko i dalekogałęziowych wg Eurokodu.
 • EuroStal BUILT-UP – Dodanie szczegółowego i zbiorczego raportu z wymiarowania typowych przekrojów wielogałęziowych.
 • Wizualizacja przekrojów blisko i dalekogałęziowych w Widoku 3D w R3D3 wraz z rozkładem stężeń, przewiązek i łączników.
 • Rozbudowanie definicji typu wymiarowania i listy dostępnych przekrojów w programie ArCADia-RAMA o definiowane profile blisko i dalekogałęziowe.
 • Import i Eksport modelu w formacie DXF w podziale na grupy prętów odpowiadające nazwą warstw z programów CAD, pozwalający przy imporcie przypisać tak ustalonym grupom prętów odrębne przekroje z listy.
 • Rozbudowa okna Zależności grup obciążeń i Kombinacji użytkownika o funkcje kopiowania kombinacji i usuwania duplikatów wśród zdefiniowanych kombinacji użytkownika.
 • Rozbudowa okna Grup obciążeń o funkcję kopiowania danej grupy wraz z przynależnymi do niej obciążeniami.
 • Wprowadzenie śladu przełączanych za pomocą Spacji kolejnych składowych w układzie globalnym przy ustalaniu lokalizacji początkowej lub końcowej pręta.
 • W opcji śledzenia końca pręta dla trybu płaskiego poza linią pomocniczą jego przedłużenia dołożono linię pomocniczą do niej prostopadłą wyprowadzoną z końca bliższego węzła tego pręta.
 • Przy wprowadzaniu elementu w trybie płaskim i w układzie biegunowym dołożono możliwość sterowania kątem nachylenia pręta za pomocą klawiatury (klawiszami Alt + Kursor domyślnie z dokładnością do 0.1 stopnia lub z klawiszami Ctrl + Alt + Kursor z dokładnością do 0.01 stopnia lub odwrotnie przy zmianie dokładności w oknie Ustawień).
 • Rozbudowa funkcji weryfikacji o sprawdzenie występowania obciążeń poza prętem oraz funkcji oczyszczania projektu o znajdowanie i usuwanie wsporników przegubowych.
 • Możliwość regulacji w oknie Ustawień programu koloru częściowych zesztywnień (domyślnie czerwony) oraz ustawiania grubości linii zesztywnień w oknie Własności projektu.
 • Rozbudowa funkcji Dołącz projekt o dołączanie dodatkowych elementów projektu takich jak: obciążenia powierzchniowe, wymiary, podrysy i komentarze.
 • Rozbudowa funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania o możliwość numerycznego doprecyzowania (lub doprecyzowania kursorami klawiatury) wektora przemieszczenia w przypadku jego zaczepienia na punkcie bliskim konstrukcji.
 • Wydzielenie odrębnych wersji językowych programu do odrębnych setupów bez możliwości zmiany języka z poziomu interfejsu programu.
 • Uzupełniono funkcję obrotu i odbicia lustrzanego podrysu o opcję zachowania podrysu źródłowego.
 • Wprowadzenie w menu Narzędzia funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych.
 • Automatyczne wywoływanie funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych, wczytywaniu konstrukcji z generatora dachów i innych generatorów, wczytywaniu układu z pliku DXF oraz budowaniu układu na bazie podrysu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o sprawdzanie niedozwolonych (nieliczbowych) wartości parametrów przekrojów.
 • Poszerzono ponad dwukrotnie bazę równoramiennych i nierównoramiennych kątowników europejskich zgodnie z najnowszym katalogiem ArcelorMittal.
 • Wprowadzono dyskryminację do wartości „0”, ujemnych wartości sił ściskanych N o wartości bezwzględnej mniejszej niż założony próg 0.01 kN dla prętów typu cięgno.
 • Funkcję kopiowania rozbudowano o możliwość kopiowania wielokrotnego bez potrzeby przerywania jej działania.
 • Funkcję kopiowania, odsuwania i przesuwania uzupełniono o widok wektora przemieszczenia oraz „awatar” przemieszczanej części układu.
 • Wprowadzono prezentację naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w przekroju pręta w postaci map gradientowych.
 • Wprowadzono nowy sposób sprawdzania dostępności aktualizacji programu.
 • Poprawa wydajności obracania, przesuwania i powiększania widoku układu wraz z wykresami sił wewnętrznych i naprężeń (zwłaszcza obwiedni) dla całego modelu.
 • Korekta zabezpieczenia braku widoczności prętów wirtualnych w grupie Niepogrupowane w „drzewie projektu” objawiająca się wyświetlaniem znacznika przed tą grupą w „drzewie projektu”.

ArCADia-RAMA 15.7.1 (wydana 2017.04.12)

  Rama:
 • Korekta generowania wyników statyki w raporcie poprzez zabezpieczenie struktur danych przed jednoczesnym dostępem wielu wątków.
 • Eliminacja wyświetlania artefaktów wykresów sił wewnętrznych przy generowaniu raportu ze statyki. Eliminacja możliwości odrysowania układu na ekranie graficznym przy jednoczesnym uruchomieniu paska postępu jako osobnego wątku.
 • Korekta wyświetlania okienka z komunikatem (do którego brak dostępu) przy próbie ponownego generowania pliku raportu o tej samej nazwie co już otwarty, w przeglądarce plików RTF (ArCADia-TEXT, Word itp.).
 • Korekta uaktywnienia przycisku zapisu projektu po wczytaniu projektu zawierającego pręty ukryte i pręty wirtualne reprezentujące mimośród.
 • InterDrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.
 • Eurodrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.

ArCADia-RAMA 15.7.0 (wydana: 2017.03.14)

 • Korekta działania programu EuroZłącza uruchamianego z R3D3 oraz jego projektu jeśli w nazwie ścieżki do programu lub projektu występuje podwójna spacja. Korekta niepotrzebnego wyświetlania znaczników formatowania w wynikach dla złącz na zakładce Wymiarowanie.
 • Na zakładce Wymiarowanie dla zaznaczonego węzła z policzonym złączem, dołożono dodatkowy przycisk DXF umożliwiający wygenerowanie rysunku wykonawczego połączenia przez program EuroZłącza v. 3.5 w formacie dxf.
 • W oknie Grup prętów i elementów wymiarowych, dla układów z mimośrodami w kolumnie Ukryj usunięto zaznaczenia dla prętów wirtualnych.
 • Korekta zapisywania na liście funkcji Cofnij/Ponów zmiany przekroju w oknie Grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Jeśli z plikiem projektu skojarzony jest plik wyników .sw3d i/lub złączy .zs3d to przy zapisywaniu projektu pod zmienioną nazwą (Zapisz jako…) pliki .sw3d i/lub .zs3d również będą zapisane pod zmienioną nazwą.
 • Korekta zawieszania programu przy próbie przełączania zdefiniowanych widoków z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta prawidłowego przeliczania skali powiększenia wyjściowego dla projektów ze zdefiniowanymi wcześniej widokami użytkownika.
 • Zmiana formatu zapisu filmików prezentacji z wersji 2D i 3D z wersji flashowych na format avi otwierany domyślnie w systemach Windows 7, 8 i 10 (dotychczasowe wersje wykonywalne exe miały problem z formatem obsługiwanym przez Flash’a lub z podpisem cyfrowym).
 • Korekta oznaczenia grup zesztywnienia prętów w węzłach przy zmianie kierunku układu lokalnego dla jednego lub kilku prętów.
 • Korekta zachowania wcześniejszego zesztywnienia prętów w węźle po operacji scalania prętów.
 • Aktualizacja zestawu grup obciążeń budujących dane ekstremum obwiedni przy doprecyzowaniu lokalizacji tego ekstremum (sił wewnętrznych lub naprężeń) na danym pręcie.
 • Korekta wyznaczania ekstremalnych wartości obwiedni naprężeń normalnych w przekroju pręta, dająca ten sam wynik ekstremów globalnych dla ekstremum po kombinacjach użytkownika, które to kombinacje otrzymano automatycznie na podstawie policzonej przez program obwiedni naprężeń normalnych.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku wczytywania dachów zawierających połacie o zerowej powierzchni i nieoznaczone jako ściany szczytowe.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku gdy kontur dachu dokładnie pokrywa się z liniami osi modularnych – nie generowała się część osi pionowych łączących punkty przecięcia tych osi i ich rzutów na połaciach dachu.
 • Przeliczono wszystkie projekty przykładowe zamieszczone w wersji instalacyjnej programu.
 • Korekta wpływu ustawionego znacznika obwiedni/ekstremów na zakładce Wyniki na możliwość zaznaczania węzłów na zakładce Wymiarowanie.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.6.0 (wydana 20.11.2016)

 • Korekta nazwy złącza Kratowego spawanego na Kratowo rurowe spawane.
 • Korekta wgrania prawidłowego pliku domyślnego z wypełnioną biblioteką użytkownika o złożone profile domyślne (np. 2V).
 • Korekta wyświetlania widoku układu w raportach rtf odpowiadającego widokowi ustawionemu przez użytkownika w aktywnej rzutni programu.
 • Zabezpieczenie możliwości zmiany fokusa przypisanego do aktywnej rzutni, podczas generowania widoku układu w raporcie ze statyki w formacie rtf.
 • Korekta wyświetlania menu kontekstowego prawego klawisza myszki na zakładce Wyniki po wcześniejszym zaznaczeniu obciążenia powierzchniowego na zakładce obciążenia.
 • Korekta wprowadzania wymiarów równoległych za wymiarami wcześniej zdefiniowanymi.
 • Korekta zachowania lokalizacji i wartości obciążeń węzłowych i prętowych, skupionych i ciągłych przy scalaniu prętów i ich dzieleniu.
 • Korekta wartości granicznych naprężeń na ściskanie i rozciąganie odpowiadających granicy plastyczności w bazie materiałów dla stali S420 i S460.
 • Zmiana sposobu wizualizacji częściowych połączeń sztywnych w węźle na rysowane grubszą linią i w kolorze węzła.
 • Korekta zawieszania programu przy pojedynczym lub zbiorczym usuwaniu mimośrodów.
 • Blokada niepotrzebnego uruchamiania funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania lub odsuwania podczas zaznaczania lub odznaczania elementów układu za pomocą okna.
 • Przy tworzeniu połączeń stalowych kratownicowych wprowadzono korelację prawego pasa z prawym krzyżulcem i lewego pasa z lewym krzyżulcem, ułatwiającą prawidłową lokalizację elementów połączenia w module EuroZłącza.
 • Korekta starterów o możliwość ich wywołania z poziomu ArCADii w odpowiednim trybie (generowania podrysu szkieletu, generatora dachu lub wczytania więźby) oraz z parametrem zapewniającym właściwy i optymalny przydział pamięci potrzebnej do optymalnego działania programu. Korekta dotyczy nowej wersji ArCADii z nową wersją Ramy.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów na mimośrodzie wówczas gdy posiadają one odwołania do prętów wirtualnych, reprezentujących mimośród, których jednak brak jest w modelu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów gdy posiadają one odwołania do węzłów o ujemnych numerach indeksów.
 • Ujednolicono ikonki aktywnych okien programu widocznych w systemowym Menadżerze zadań.
 • Korekta pojawiania się opcji menu kontekstowego prawego klawisza myszki "Wymiaruj złącze" w przypadku zaznaczonego węzła połączenia na zakładce Wyniki.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.5.0 (wydana 25.08.2016)

 • Wprowadzenie nowej wersji R2D3-Rama3D do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji przestrzennych, modelowanych w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach na trzech płaskich ekranach z rzeczywistym podglądem 3D.
 • Wprowadzono jedną ikonę uruchomieniową wszystkich trzech wersji programów: R2D2, R2D3 i R3D3 ArCADia-RAMA z możliwością przełączania wersji z poziomu uruchomionego programu.
 • W wersji R3D3 wprowadzono dodatkową możliwość  pracy na trzech widocznych, przestrzennych rzutniach z jednoczesnym podglądem na Widok 3D modelu układu.
 • Wprowadzono funkcję podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania.
 • EuroStal - Korekta polegająca na całkowitym wyłączeniu liczenia wskaźników plastycznych przekroju w module wymiarującym i pobieranie ich dokładnej wartości z modułu statycznego R3D3.
 • Współpraca z modułem EuroZłącza v.3.0 – nowy typ połączenia – Kratowe rurowe spawane. 

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.1.0 (wydana 07.06.2016)

 • Korekta wyników wymiarowania na angielskiej wersji językowej.
 • Korekta wyświetlania panelu licencji w oknie "O programie" przy niskich rozdzielczościach – dodano pasek przewijania.
 • Korekta wyświetlania okna kalkulatora długości wyboczeniowej przy niskich rozdzielczościach – dodano paski przewijania.
 • Zablokowano możliwość dodawania obciążeń powierzchniowych przy wyłączonej widoczności wszystkich grup obciążeń.
 • Zmiana sposobu prezentacji zbiorczych wyników wymiarowania złącza w R3D3/R2D2 na zakładce Wymiarowanie, dla sprawdzeń logicznych (bez wartości liczbowej) i ogólnego sprawdzenia warunków geometrycznych złącza.
 • Zmodyfikowano opis przycisku Rozbij w oknie Grup obciążeń na Rozbij wszystkie.
 • Korekta identyfikatora typowego przekroju bibliotecznego przekazywanego do EuroZłącz po zmianie wymiarów przekroju typowego element widziany jest jako przekrój (nietypowy) użytkownika.
 • Korekta rozpoznawania współliniowości elementu wymiarowego po stronie nakładek wymiarujących: InterStal, InterDrewno, EuroStal i EuroDrewno.
 • Korekta sprawdzania zgodności układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych o sprawdzanie poza kątem obrotu również zgodności ich kierunku.
 • Blokada wymiarowania z odpowiednim komunikatem gdy użytkownik w oknie ustawień wymiarowania wybierze wymiarowanie na pustą grupę obciążeń lub sumę pustych grup obciążeń.
 • Korekta wyświetlania komunikatów we wszystkich nakładkach: InterStal, InterDrewno, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroStal i EuroDrewno na systemie Windows 10.
 • Korekta wyświetlania podrysu po jego ukryciu z menu kontekstowego prawego klawisza myszki i następnie uruchomieniu funkcji Pokaż dla tego podrysu z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta wymuszania ponownych obliczeń statycznych po zapisaniu widoku użytkownika z ukrytymi prętami. (operacja ta nie zmienia modelu).
 • Korekta błędnych indeksów w funkcji odpytywania zwrotnego Ramy przez nakładkę wymiarującą EuroStal o wartości momentu My w punktach koncentracji.
 • Wprowadzenie kontroli tożsamości, ilości punktów konturu dla przekroju początkowego i końcowego, w przekrojach o zmiennej geometrii, przy wyjściu z edytora tych profili.
 • Wprowadzenie przy wczytywaniu starszych projektów kontroli poprawności skierowania układów lokalnych prętów wchodzących w skład zdefiniowanych elementów wymiarowych (gdy są niepoprawne elementy zostaną rozbite z odpowiednim komunikatem w celu poprawienia kierunku układów przez użytkownika).
 • Korekta zapisu i wczytywania wcześniej wyliczonych wyników dla wymiarowania zbiorczego elementów drewnianych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.6 (wydana 09.05.2016)

 • Korekta wymiarowania dla angielskiej wersji językowej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.0.0 (wydana 18.02.2016)

 • Wydzielenie wersji 64 bitowej programu R3D3 – Rama 3D/R2D2 – Rama 2D wraz ze wszystkimi nakładkami wymiarującymi, umożliwiającej pełne wykorzystanie zainstalowanej pamięci fizycznej w procesie obliczeniowym i w efekcie pozwalającej na obliczanie znacznie większych układów statycznych.
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania podpowiedzi kontekstowych przy wskazywaniu elementów (prętów, węzłów, obciążeń).
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania numeracji zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Wprowadzenie funkcji napraw dla projektów uszkodzonych wraz z raportem z działań przeprowadzonych funkcją napraw.
 • Wprowadzono funkcję automatycznego wyznaczania współczynników długości wyboczeniowej dla wielu wybranych prętów/elementów jednocześnie za pomocą kalkulatora współczynników długości wyboczeniowej.
 • Dodano obsługę komentarzy z poziomu drzewa projektu oraz dołożono możliwość dokładania komentarzy do elementów projektu, które nie mają swojej reprezentacji graficznej. Aktualnie komentarze można przypisać do: profili, węzłów, obc. węzłowych, podpór, prętów, obciążeń prętowych, grupy prętów, grupy podpór, grupy obciążeń, kombinacji użytkownika, elementów wymiarowych, widoków, obciążeń powierzchniowych, obc. ruchomych i złączy.
 • Wprowadzono zapamiętywanie aktualnego stanu ukrycia prętów i węzłów modelu w pliku projektu przy jego zapisie.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną normę oraz umożliwiający bezpośrednie wejście do okna Właściwości projektu.
 • Rozszerzono możliwość zapamiętywania w ustawieniach programu z poziomu okna właściwości projektu takich parametrów jak: domyślny autor projektu, domyślny rodzaj numeracji prętów i węzłów (automatyczna/użytkownika).
 • Dla projektów z cięgnami liczonych jak dla cięgien oraz projektów liczonych wg. teorii II rzędu wprowadzono zapisywanie w projekcie parametru zbieżność iteracji obliczeń.
 • Doprecyzowanie komunikatów dla wymiarowania zbiorczego przy niemożliwości przeprowadzenia wymiarowania dla danego pręta lub elementu wymiarowego.
 • Wprowadzenie możliwości przełączania metody renderowania widoku 3D (OpenGL/DirectX) z poziomu interfejsu użytkownika w oknie Ustawień (dla wersji 32 bitowej).
 • Zwiększono częstotliwość odświeżania progresu wykorzystania pamięci w pasku statusu tak, aby aktualizował się on na bieżąco podczas obliczeń statyki oraz wymiarowania zbiorczego.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną metodę renderowania w widoku 3D umożliwiającego wejście do okna Ustawień.
 • Przygotowanie zapisu kształtów przekrojów w plikach projektu f3d/f2d do wczytywania modelu szkieletu R3D3/R2D2 do projektu ArCADia ARCHITEKTURA.
 • W trybie przestrzennym wprowadzono możliwość precyzyjnego wprowadzania elementów układu z wykorzystaniem linii pomocniczych (półosi ortogonalnych) oraz śledzenia ortogonalnego i na wirtualnych przedłużeniach istniejących prętów.
 • Umożliwiono rozpoczęcie wprowadzania elementów do pustego projektu w trybie przestrzennym wówczas zawsze od punktu o współrzędnych 0,0,0 z wykorzystaniem trybu ORTO lub śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie przestrzennym przy używaniu funkcji edycyjnych (np. kopiuj, odsuń, przesuń…) umożliwiono precyzyjne korzystanie z pomocniczych półosi ortogonalnych oraz przestrzennego śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie płaskim i przestrzennym przy wprowadzaniu elementów, po wskazaniu precyzyjnej lokalizacji na układzie lub liniach pomocniczych umożliwiono przełączanie Spacją wskazania węzła początkowego pręta.
 • Wszystkie generatory typowych konstrukcji rozbudowano o możliwość wprowadzenia/wygenerowania parametrycznego podrysu konstrukcji.
 • Wprowadzono obsługę podrysów z poziomu drzewa projektu (funkcje: Usuń, Zmień nazwę, Ukryj/Pokaż) oraz dodano funkcję Ukryj dla zaznaczonego podrysu z poziomu menu kontekstowego. Korelacja dotychczasowego ukrywania wszystkich podrysów z ukrywaniem z poziomu drzewa projektu oraz usuwanie zaznaczonego podrysu klawiszem Delete.
 • W raportach ze statyki dla obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń oraz ekstremów po kombinacjach wprowadzono kolejne sortowanie odpowiednio grup obciążeń i kombinacji budujących prezentowane ekstremum.
 • Dodano możliwość dodawania komentarzy do podrysów oraz dodano funkcje: Scalaj podrysy i Generuj na podrysie.
 • Dołożono do bazy programu typoszeregi dwuteowników i połówek dwuteowników amerykańskich typu S.
 • Automatyczne tworzenie listy potencjalnie najbardziej niekorzystnych kombinacji użytkownika na podstawie automatycznie wyznaczonych ekstremów obwiedni sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji.
 • Wprowadzono możliwość selekcji wielu kolejnych kombinacji użytkownika z klawiszem SHIFT oraz przycisk zaznaczania wszystkich kombinacji użytkownika.
 • Dla projektów wg norm PN na zakładce Wyniki po zaznaczeniu obwiedni, przy grupach budujących dane ekstremum dołożono współczynniki obciążenia analogicznie jak dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzenie znacznika we Własnościach projektu umożliwiającego wyłączenie liczenia automatycznej obwiedni w projektach liczonych wg teorii I rzędu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.5 (wydana 18.02.2015)

 • Korekta tworzenia elementów wymiarowych z kolejnych segmentów łuku przy przejściu nachylenia segmentu przez kąt -45 stopni.
 • Korekta tworzenia prętów na mimośrodzie – dobór materiału dla prętów wirtualnych w zależności od używanej normy.
 • Korekta obliczania ekstremum po kombinacjach dla obliczeń wg teorii II rzędu.
 • Korekta edycji wymiarów dla dwuteowników o zmiennej geometrii.
 • Korekta tworzenia mimośrodów dla prętów, na których założono obciążenia ruchome.
 • Korekta odznaczania elementów układu przy wywoływaniu menu kontekstowego.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.2 (wydana 30.10.2015)

 • Korekta wczytywania projektów zawierających obciążenia ruchome przy pewnym specyficznym ułożeniu prętów.
 • Korekta pełnego usuwania plików xml dla kolejnych prętów i elementów przy przekazywaniu danych do wymiarowania, dla wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta wczytywania projektów zawierających złącze, dla którego wybrano wymiarowanie po kombinacjach i nie zaznaczono żadnej kombinacji SGU.
 • Korekta zapisywania i ponownego odczytywania projektów z współczynnikami μy, μz lub μω ustawionymi ręcznie na zero.
 • Korekta usuwania wszystkich elementów pokrywających się przy obrocie ramy prostokątnej o kąt 90 stopni względem skrajnego słupa ramy.
 • Korekta generowania podrysów dachu przy każdorazowym przesyłaniu dachu z programu ArCADia – ARCHITEKTURA a nie tylko za pierwszym razem.
 • W raporcie ze statyki przy wyborze opcji Pomiń wykresy w sekcji Obwiednia sił wewnętrznych wyeliminowano powtarzający się nadmiarowy wiersz tabeli raportów.
 • Wymuszono renumerację prętów i węzłów po uruchomieniu funkcji Weryfikacji projektu.
 • Korekta błędu braku widoczności pręta po obrocie o wskazany kąt 90 stopni a następnie kopiowaniu grupy tych prętów.
 • W tabeli oddziaływań grup obciążeń oraz w tabeli oddziaływań w raporcie ze statyki usunięto przy definicji oddziaływania stałego znacznik wiodące.
 • Silnik TIIR - zmiana warunków weryfikacji przemieszczeń węzłów.
 • Silnik TIIR - poprawka do liczenia układów zawierających pręty o zmiennej geometrii z założonymi imperfekcjami.
 • Korekta tworzenia złącza dla niezapisanego projektu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.1 (wydana 20.04.2015)

 • Przebudowa okna biblioteki użytkownika w celu wyeliminowania obcinania kontrolek.
 • Korekta wyświetlania współczynnika Kmod w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta silnika TIIR - zmiana interpretacji i jednostki parametru "Zbieżność iteracji obliczeń" w oknie "Ustawienia wyników statyki". Jest to współczynnik bezwymiarowy określający maksymalny stosunek przyrostu maksymalnego przemieszczenia w danej iteracji do maksymalnego przemieszczenia wyjściowego z obliczeń według teorii I rzędu.
 • Korekta silnika TIIR - korekta warunków sprawdzania wiotkości modelu oraz zbieżności iteracji.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania wiotkości modelu dla ciężaru własnego.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania smukłości prętów.
 • Korekta silnika TIIR - uproszczenie obliczeń macierzy transformacji i modyfikacja algorytmu wyznaczania macierzy sztywności dla prętów z zadanym kątem obrotu.
 • Korekta silnika TIIR - wyzerowanie zmiennych pomocniczych pomiędzy kolejnymi wywołaniami obliczeń w silniku TIIR.
 • Dodanie pasków przewijania w oknie ustawień raportu ze statyki.
 • Zablokowanie wysyłania danych o profilu do nakładki EuroStopa podczas jej uruchamiania z poziomu okna grup podpór.
 • Korekta uwzględniania imperfekcji w układach zawierających pręty na mimośrodzie.
 • Zabezpieczenie nakładek wymiarujących przed uszkodzeniem pliku z definicjami typu wymiarowania.
 • Poprawka do zawieszania się programu przy braku licencji do nakładki EuroŻelbet.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.0 (wydana 19.02.2015)

 • Wprowadzono kalkulator współczynnika pełzania do definicji typu wymiarowania w module EuroŻelbet.
 • Wprowadzono raport z wyznaczenia współczynnika pełzania w module EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów według informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.
 • W projektach Eurokodowych wprowadzono możliwość definiowania stalowych złącz płaskich w poszczególnych węzłach modelu.
 • Wykonano moduł komunikacji z programem do sprawdzania nośności złącz stalowych uwzględniający zapamiętywanie ostatnio ustawionych parametrów sprawdzanego połączenia.
 • Wprowadzono możliwość skróconego prezentowania wyników sprawdzania nośności złącza w programie R3D3 – Rama 3D/2D oraz tworzenia bardziej lub mniej rozbudowanych raportów.
 • Wprowadzono obciążenie naciągiem (sprężenie).
 • Rozbudowano domyślne typy oddziaływać w definicji grup obciążeń dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzono możliwość wykonywania raportów dla przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Poza dynamiczną numeracją automatyczną (unikalną, ciągłą i kolejną), wprowadzono możliwość ustawienia stałej numeracji użytkownika dla prętów i węzłów modelu (unikalną ale niekoniecznie ciągłą i kolejną).
 • Rozbudowano funkcje obrotu zaznaczonej części układu o możliwość wskazywania kąta obrotu na układzie.
 • EuroDrewno – korekta liczenia współczynnika kshape dla wytrzymałości drewna na skręcania zgodnie z poprawką do normy PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07E.
 • Wprowadzono funkcje szybkich zmian ustawień widoku na poszczególnych zakładkach.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania widoczności grup obciążeń.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania wartości ekstremów i reakcji.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego usuwania i ustawiania podpór przegubowych i sztywnych.
 • Zmieniono sposób wyświetlania i skalowania układów lokalnych prętów.
 • Wprowadzono inne oznaczenie węzłów w pełni przegubowych.
 • Wprowadzono możliwość ograniczenia rozmiarów raportów przez pominięcie rysunków wykresów w raportach.
 • Wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu: węzłów, prętów, podpór, obciążeń itp.
 • Wprowadzono przycisk centrowania układu.
 • Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN – 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.
 • Dodano pliki dxf profili obudów górniczych V25, V29, V32, V36 oraz ich złożeń w bibliotece użytkownika.
 • Zmieniono szatę graficzną interfejsu i rozbudowano system „skórek” programu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.6 (wydana 01.12.2014)

 • Korekta występowania wyjątku przy zapisywaniu przeliczonego i zwymiarowanego projektu w zmienionej lokalizacji na dysku.
 • Korekta przypisania wybranych przez użytkownika prętów do obciążenia powierzchniowego na których nie występują obciążenia po rozkładzie.
 • Korekta działania blokady zesztywniania węzłów dla prętów oznaczonych w modelu jako cięgna.
 • Korekta usuwania obciążenia ruchomego za pomocą klawisza Delete.
 • Korekta błędu w projektach Eurokodowych, w obliczeniach jak dla cięgien wprowadzonego w wersji poprawkowej 13.0.3 (związanego z użyciem współczynników od oddziaływań do grup wirtualnych).

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.5 (wydana 10.10.2014)

 • Korekta resetu wartości obc. powierzchniowego do wartości domyślnej 1 w oknie właściwości przy wejściu w funkcje definiowania obc. trapezowego i natychmiastowe z niej wyjście klawiszem ESC.
 • Korekta możliwości niejednoznacznego przypisania obciążenia powierzchniowego do grupy obciążeń.
 • Korekta opisu nagłówka dla raportu z aktualnego widoku graficznego z delta Umax.
 • Korekta uwzględniania współczynników redukcyjnych ksi i fi w definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych.
 • Korekta kopiowania wielokrotnego pręta o obróconym układzie lokalnym wraz z obciążeniem równomiernym zadanym w układzie lokalnym tego pręta.
 • Korekta przywracania domyślnej definicji typu wymiarowania w tabeli grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Korekta doboru tylko jednej grupy obciążeń z kilku grup zmiennych wzajemnie wykluczających się, przy liczeniu maksymalnych ugięć względnych.
 • zabezpieczenie modułu przed niestabilnością, po przekroczeniu dopuszczalnej ilości zbrojenia dla dużych silnie zbrojonych elementów żelbetowych.
 • Korekta komunikatu o liczeniu Ekstremów po kombinacjach zamiast obwiedni przy obliczeniach jak dla cięgien, obliczeniach wg teorii II rzędu i zwykłych obliczeniach projektu zawierającego kombinacje.
 • Korekta wyłączania ustawień specjalnego trybu obliczeń (jak dla cięgien i teorii II rzędu) przy wczytywaniu wyników z wymiarowania i ponownym wymiarowaniu.
 • Korekta pojawiania się nieprzewidywalnej lokalizacji strzałek reakcji na interfejsie graficznym dla wybranej podpory.
 • Pominięto zapis wyników obwiedni po obliczeniach wg T2R (co skutkowało pojawieniem się wyjątku).
 • W oknie ustawień wymiarowania pojawiają się teraz tylko kombinacje/grupy obciążeń, dla których istnieją wcześniej policzone wyniki statyki.
 • W ekstremum po kombinacjach uwzględniane są tylko te kombinacje, dla których wcześniej została przeliczona statyka.
 • Korekta inicjowania profili typu IPEA i IPEO.
 • Korekta algorytmu usuwania kombinacji użytkownika w oknie Zależności grup obciążeń po wcześniejszym przeliczeniu układu wg teorii II rzędu.
 • Korekta rozpoznawania zgodności zapisanych wyników wymiarowania zbiorczego z aktualnie ustawionymi definicjami typów wymiarowania.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.4 (wydana 24.07.2014)

 • Korekta zapamiętywania zadanych prze użytkownika współczynników obciążenia dla grup obciążeń w projektach wg PN.
 • Korekta zawieszania programu przy pokazywaniu wartości reakcji dla węzła podporowego dla obwiedni przy wyłączonych wykresach zbiorczych.
 • Korekta zamiany obc. skupionego węzłowego na prętowe przy scalaniu prętów w tym węźle.
 • Korekta raportu ze zbiorczego wymiarowania stóp fundamentowych o dane dotyczące prętów zbrojeniowych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.3 (wydana 17.07.2014)

 • Korekta tworzenia pełnego raportu z wymiarowania zbiorczego układu w przypadku ustawienia braku wymiarowania dla podpór.
 • Korekta uaktywniania zapisu projektu po kliknięciu na węzeł podporowy na zakładce Wyniki.
 • Korekta zmiany zaznaczenia węzła niepodporowego na pręt przy przełączeniu grupy obciążeń na zakładce Wyniki.
 • Korekta wczytywania wyników wymiarowania dla już policzonego projektu przy tak samo wybranych zestawach sił do wymiarowania oraz poprzedzenie wczytywania komunikatem analogicznym jak przy wczytywaniu wyników ze statyki.
 • Korekta rozmiaru okna wyświetlania licencji „O programie” przy braku licencji na program statyczny R3D3 i zainstalowanych licencjach do nakładek wymiarujących.
 • Dla projektów wg PN umożliwiono modyfikację współczynnika SGUred w oknie grup obciążeń dla grup stałych.
 • Korekta zawieszania się programu przy próbie generowania raportu z aktualnego widoku graficznego.
 • Korekta zmiany kierunku lokalnego układu współrzędnych przy kopiowaniu i odsuwaniu.
 • Korekta działania przełącznika min/max na zakładce Wyniki przy wyświetlaniu wyników sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji dla poszczególnych grup obc. i sumy tych grup w projektach Eurokodowych (w projektach Eurokodowych współ. obc. min i max przepisywane są również do odpowiednich zmiennych jak dla projektów PN).
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu projektów PN i PN-EN dla przemieszczeń i ugięć względnych (osobne kombinacje dla SGN i SGU).
 • Korekta uwzględniania współczynników dla kombinacji przy raportach ze statyki, niezależnie od ustawienia znacznika dla grup i sumy grup obciążeń.
 • R3D3-EuroStal – Korekta oznaczeń wskaźników plastycznych w tabeli profilu w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • R3D3-EuroStal – Korekta przekazywania wskaźników plastycznych z modułu statycznego do wymiarowania dla profili dwuteowych dowolnych.
 • R3D3-EuroStopa – Redukcja naprężeń o naprężenia od ciężaru gruntu i fundamentu do liczenia zbrojenia.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wzorów na liczenie naprężeń dla stopy okrągłej.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych bez odrywania liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach w danym kierunku.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych z odrywaniem liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach (liczonych jak bez odrywania) powiększonych o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Dla stopy okrągłej z odrywaniem na naprężenia maksymalne liczone jak dla stopy okrągłej zredukowane o ciężar własny stopy i gruntu i powiększone o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania siły do liczenia przebicia VEd, red.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania współczynnika beta do sprawdzania średniego naprężenia stycznego na przebicie vEd.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania zbrojenia w obu kierunkach dla stóp o podstawie prostokątnej i okrągłej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.2 (wydana 18.04.2014)

 • Korekta działania setupu przy nadinstalowaniu wcześniejszej wersji programu.
 • EuroStopa – Korekta zapamiętywania zdefiniowanej klasy betonu w definicji typu wymiarowania

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.1 (wydana 14.04.2014)

 • Automatyczne odtwarzanie ostatniej dobrej wersji pliku ustawień „settings.ini” przy otwieraniu programu w przypadku uszkodzenia tego pliku.
 • Korekta błędu wartości obwiedni wg PN dla grup stałych o różnych współczynnikach obciążenia max i min. [poprawiono dla obwiedni scalanie przedziałów o takiej samej liście grup obciążeń ale różnych współczynnikach]
 • Korekta wyświetlania schematu kombinacji obciążeń dla danego ekstremum obwiedni lub kombinacji przy przemieszczaniu wskazanej lokalizacji na danym pręcie.
 • Korekta odświeżania wartości etykiet ekstremów po uszczegółowieniu lokalizacji danego ekstremum na wykresach.
 • Korekta wyznaczania wskaźnika plastycznego Wzpl dla ceowników względem słabszej osi bezwładności w module EuroStal.
 • Uzupełnienie wymiarów przekroju o kąt spadku półek dla ceownika, dwuteownika, teownika przekazywanych z nakładki wymiarującej EuroStal lub InterStal do Ramy (w celu odpytania o parametry przekroju).
 • Korekta doboru zmiennych grup obciążeń z uwzględnieniem tablicy relacji podczas wyznaczania maksymalnego ugięcia względnego.
 • Korekta numerów grup wewnętrznych grupy „multi” przekazywanych w pliku xml do wymiarowania i wyznaczania ugięć względnych i przemieszczeń w modułach wymiarujących.
 • Wprowadzenie blokady możliwości nadawania kilku takich samych nazw dla materiałów użytkownika.
 • Korekta grupowania materiałów zdefiniowanych przez użytkownika przy tworzeniu raportu rtf: Wykazy materiałowe.
 • Korekta automatycznego wyliczania współczynnika Poissona w oknie parametrów materiału przy zaznaczonej opcji „Powiązane wartości G i v”.
 • Korekta dopuszczalnych granic dla współczynników materiałowych.
 • Korekta działania znaczników wyboru i wykresów na zakładce Wyniki po zaznaczeniu węzła niepodporowego i w wybraniu opcji ekstremum po kombinacjach użytkownika.
 • Korekta wyznaczania współczynników zwichrzenia w module EuroStal dla równomiernego podziału pasa górnego i dolnego stężeniami.
 • EuroStopa - Korekta głębokości układu warstw gruntowych w raporcie odpowiadająca miąższości warstw zadanych przez użytkownika.
 • EuroStopa - Korekty w wyznaczaniu momentów wywracających i stabilizujących przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.
 • EuroStopa - Korekta sprawdzania znaku momentu przy ustalaniu kierunku nierówności przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.

R2D2 - Rama 2D – wersja 13.0 (wydana 10.03.2014)

 • Dodanie możliwości uwzględniania imperfekcji przechyłowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200 dla wielokondygnacyjnych i wielonawowych układów ram stalowych przy obliczeniach wg teorii II rzędu układów o stałej lub zmiennej geometrii prętów.
 • Dodanie możliwości ręcznego i automatycznego wskazywania kierunku imperfekcji przechyłowych.
 • Dodano możliwość wykonywania wykazów materiałowych dla poszczególnych typów materiałów i ich klas w formie raportu RTF.
 • Korekta klas drewna klejonego i ich parametrów zgodnie z najnowszą normą PN-EN 14080:2013-07E.
 • Wprowadzono możliwość kopiowania obciążeń powierzchniowych (dla zaznaczonych obciążeń z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników (sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji) dla ekstremum po kombinacjach użytkownika przy obliczeniach wg teorii II rzędu i jak dla cięgien.
 • Podział proporcjonalny prętów o zmiennej geometrii przy każdym podziale pręta – jako funkcja globalna i lokalna działająca tylko przy funkcji podziel pręt węzłami.
 • Wprowadzenie wyróżnionych etykiet globalnego min. i max. ekstremum dla wszystkich wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
 • Wprowadzono możliwość nadawania dowolnej nazwy kombinacjom użytkownika.
 • Rozbudowa okna definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych o osobno definiowane współczynniki obciążenia i inne współczynniki (np. kombinacyjne) w zależności od typu grupy i rodzaju oddziaływania.
 • Rozbudowano możliwości filtrowania wyników wymiarowania zbiorczego umieszczonych w etykietach o dowolnie ustawiany filtr dolny i górny szukanych wartości.
 • Wprowadzenie na zakładce Wyniki automatycznego pokazywania numeracji dla zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Dołożenie suwaków w oknie Edycji przekroju i Generatora dachów z ArCADii wyświetlanych na monitorach o niskiej rozdzielczości.
 • InterDrewno i EuroDrewno - dodano możliwość uwzględniania wpływu miejsca przyłożenia obciążenia na sprawdzanie stateczności elementów drewnianych (modyfikacja definicji typu wymiarowania dla konstrukcji drewnianych).
 • Wprowadzono funkcję Cofnij i Ponów do głównego menu Edycja wraz z odpowiednimi dla nich skrótami klawiszowymi.
 • Dodano przyciski zaznacz/odznacz wszystko w oknie wyboru wyników dla kombinacji i od grup obciążeń do wymiarowania.
 • Pozostałe poprawki i korekty:
 • Korekta i uproszczenie wyznaczania macierzy transformacji pręta przy różnych obrotach lokalnego układu współrzędnych.
 • EuroDrewno – korekta wartości współczynników długości efektywnej przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych.
 • Korekta odświeżania etykiet i wartości na etykietach dla wykresów sił wewnętrznych i naprężeń.
 • Korekta wyświetlania strzałek reakcji podporowych dla obwiedni i extremum po kombinacjach.
 • W definicjach typu wymiarowania dla EuroStali, EuroDrewna, InterStali i InterDrewna dodano znaczniki typu: przemieszczenie, ugięcie względne, które decydują jakie sprawdzenie stanu granicznego użytkowania ma być publikowane w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ekstremów dla obiedni i ekstremum po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta wyświetlania wykresów ekstremów po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta numeracji prętów i elementów wymiarowych w raporcie zbiorczym z wymiarowania w EuroŻelbecie.
 • Korekta wyznaczania ekstremów obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń na wykresach i w raporcie gdy w projekcie występują same grupy stałe z różnymi współczynnikami minimalnym i maksymalnym.
 • Korekta starterów umożliwiająca otwieranie przez dwuklik na pliku, projektów zawierających dwie spacje obok siebie w nazwie pliku projektu.
 • Aktualizacja znaczników obciążeń powielonych przy zmianie przypisania danego obciążenia do grupy obciążeń na zakładce Obciążenia.
 • Korekta wyświetlania etykiet wartości sił wewnętrznych na wykresach w przypadku ich pokrywania się.
 • Zabezpieczanie wczytywania projektów z pustą listą przekrojów i uzupełnienie listy o przekrój domyślny przy wczytywaniu.
 • Korekta wyświetlania zawartości menu kontekstowego po zaznaczeniu pręta i dwóch jego węzłów o opcję "Pręt na mimośrodzie".
 • Zamiana sił skupionych węzłowych na obciążenia skupione prętowe przyłożone do odpowiedniego końca pręta po wprowadzeniu opcji "Pręt na mimośrodzie" dla tego pręta.
 • Korekta wyświetlania wprowadzonych obciążeń z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 • W raporcie zbiorczym i szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono za numerem pręta informację, przy którym węźle znajduje się pierwsza strefa zbrojenia.
 • Pominięcie w wyznaczaniu ugięć względnych w danym kierunku przemieszczeń od grup obciążeń których wartości na całym pręcie lub elemencie nie przekraczają wartości 0.05 mm.
 • Korekta domyślnych dopuszczalnych wartości wytrzymałości na ściskanie przy sprawdzaniu naprężeń dla betonów Eurokodowych.
 • Założenie odpowiednich ograniczeń na wpisywane w definicji typu wymiarowania wartości momentów krytycznych i współczynników zwichrzenia w module EuroStal.
 • EuroŻelbet – korekta scalania stref o jednakowym zbrojeniu poprzecznym przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • Uaktywnienie zapisu projektu po rozbiciu elementu wymiarowego.
 • Uzupełnienie nagłówków o numer zaznaczonego węzła na zakładce Wyniki.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.2 (wydana 11.10.2013)

 • Korekta wyświetlania obciążeń kinematycznych (osiadań i obrotów podpór) w Widoku 3D.
 • Korekta wykresów sił tnących wyświetlanych w układzie lokalnym dla prętów o przekroju dla którego osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących (w osiach głównych i lokalnych) do liczenia naprężeń stycznych w danym punkcie pręta dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących w osiach głównych przekazywanych do modułów wymiarujących dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta prawidłowego uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych i zmiennych przy liczeniu obwiedni sił wewnętrznych w projektach wg norm PN.
 • Korekta przekazywania danych o przemieszczeniach elementu dla kombinacji przy tworzeniu raportu szczegółowego z wymiarowania dla obliczeń wg teorii II rzędu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.1 (wydana 06.09.2013)

 • Korekta błędu przepełnienia stosu przy wczytywaniu i serializacji projektów z dużą liczbą obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta wyboru grup i kombinacji przy obliczeniach jak dla cięgien i obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Blokada możliwości zmiany grupy obciążeń na zakładce Obciążenia dla obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych min i max przy budowie obwiedni wg norm PN.
 • Korekta opisu w nagłówkach okien dialogowych prezentujących naprężenia dla pojedynczego pręta.
 • Korekta wyróżniania przekroczonych przemieszczeń i ugięć w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • EuroDrewno – Korekta wyświetlania rodzaju drewna w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • EuroStal – zabezpieczenie przedziałów dostępnych wartości dla współczynników αh, αs, i ψ używanych do wyznaczenia Cmy, Cmz, Cm,LT przy wyznaczaniu współczynników interakcji.
 • EuroStal – wprowadzenie ograniczenia na ewentualne wartości ujemne współczynników interakcji.
 • EuroStal – rozdzielenie obliczeń współczynników interakcji osobno dla przekrojów klasy 1 i 2 i osobno dla przekrojów klasy 3 i 4.
 • EuroStal – zmiana warunku (zamiast wg typu przekroju to względem smukłości względnej λZ) na liczenie współczynników interakcji kzy dla przekrojów klasy 1 i 2.
 • EuroStal – Korekta w raporcie szczegółowym wyboru metody stanu nadkrytycznego lub stanu krytycznego ustawianego w definicji typu w tabeli „Parametry ściskania” dla pozycji „Wymiarowanie rur okrągłych klasy 4”.
 • EuroŻelbet – korekta przekazywanych danych (ugięć) do wymiarowania, dla kombinacji w której pominięto ciężar własny konstrukcji.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.0 (wydana 24.06.2013)

 • Korekta usuwania obciążeń powierzchniowych przypisanych do danej grupy obciążeń przy usuwaniu tej grupy obciążeń z modelu.
 • Korekta dokładności warunku porównania odległości na pręcie, przy liczeniu przemieszczeń na końcach pręta z uwzględnieniem obciążeń, dla prętów o stałej i zmiennej geometrii.
 • Korekta wyznaczania minimalnej obwiedni naprężeń w projektach liczonych wg Eurokodu oraz korekta podświetlania tego minimum w raportach.
 • Korekta obliczeń wg teorii II rzędu polegająca na uwzględnianiu zmian w macierzy transformacji w kolejnych iteracjach (tylko na etapie obliczeń), na skutek zmian współrzędnych węzłów o wartości przemieszczeń z poprzedniej iteracji. Przy przeliczaniu globalnych przemieszczeń węzłowych na lokalne przemieszczenia prętowe, po każdej iteracji, które służą do wyznaczania sił normalnych w prętach, używana jest zawsze wyjściowa, oryginalna macierz transformacji pręta.
 • Korekta wyznaczania przemieszczeń dla prętów o zmiennej geometrii liczonych wg teorii II rzędu polegająca na ujednoliceniu wszędzie warunku na siłę normalną porównywaną do siły krytycznej w pręcie, decydującego o liczeniu przemieszczeń jak dla zwykłego pręta lub złożonego superelementu o skokowo zmiennej geometrii jego podelementów.
 • Korekta wymuszenia ponownych obliczeń przy zmianie TIIR na TIR lub odwrotnie.
 • Korekta wyświetlania wyników wymiarowania SGU po obliczeniach wykonanych na częściowo ukrytym modelu.
 • Korekta rozpoznawania znaku mniejszości i większości w nazwach np. grup obciążeń zapisanych w plikach XML.
 • Wprowadzenie zapamiętywanie zmian obrotów układów lokalnych prętów na liście zmian operacji Cofnij i Ponów.
 • Korekta wyznaczania wartości ekstremalnych przemieszczeń prętów pokazywanych na etykietach w wynikach obliczeń statycznych.
 • Korekta zapisu danych do pliku XML dla wymiarowania związana z poprawnością tablicy relacji.
 • Korekta informacji o grupach obc. dla wyników przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowań w przypadku występowania grup multi.
 • Korekta agregacji macierzy sztywności dla pustej grupy obciążeń przy obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Korekta działania ustawienia ścieżki do projektów użytkownika podanej przez użytkownika w Ustawieniach programu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.2 (wydana 18.03.2013)

 • Korekta rozpoznawania obciążeń powielonych w przypadku założenia obciążenia ruchomego.
 • Korekta pojawiania się suwaka pionowego w kolumnie kombinacji (dla ich dużej ilości) przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym w oknie wyboru obwiedni/kombinacji/grupy.
 • Korekta generowania prętów pokrywających się (krokwi) dla facjatek w generatorze więźby dachowej.
 • Korekta odświeżania wykresu dla pręta na zakładce Wyniki zaraz po wykonaniu obliczeń statycznych.
 • Korekta dyskryminacji śmieciowych wartości naprężeń normalnych na wykresach dla całego układu lub pojedynczego pręta.
 • Korekta błędu przy tworzeniu raportu ze statyki dotyczącego kierunków obciążeń zamieszczonych na liście obciążeń.
 • Korekta wyznaczania automatycznej obwiedni wg Eurokodu o prawidłowe uwzględnianie współczynnika kombinacyjnego dla grupy zmiennej wiodącej, w przypadku założenia kilku różnych oddziaływań użytkownika przypisanych do grup zmiennych.
 • Korekta parametrów i klas drewna wg normy PN-EN 338:2011.
 • Korekta wykresów obwiedni naprężeń dla przekrojów rurowych (korekta pobierania współrzędnych punktów do liczenia naprężeń oraz ich znaków).
 • Modyfikacja wyświetlania nazw grup obciążeń i dodanie tooltipów do nazw grup obciążeń wyświetlających się na zakładce Wyniki.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem sił skupionych przypisanych do nieistniejących węzłów.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem dla grup prętów na liście prętów numerów prętów nieistniejących już w układzie.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.1 (wydana 20.12.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość eksportowania z modułu EuroŻelbet danych dotyczących zbrojenia słupa.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.0 (wydana 15.11.2012)

 • Możliwość prowadzenia obliczeń statycznych wg teorii II rzędu dla prętów o stałym i zmiennym przekroju (osobny algorytm silnika liczącego, nowy algorytm rozwiązywania układów równań dla obliczeń wg teorii II rzędu).
 • Możliwość zadawania obciążeń powierzchniowych.
 • Zbiorcza edycja obciążeń prętowych i węzłowych dla całego układu lub wybranej części układu.
 • Wprowadzono funkcję selekcji prętów układu we wskazanej przez trzy punkty płaszczyźnie.
 • Zadawanie i edycja obciążeń powierzchniowych równomiernych, trapezowych oraz otworów w powierzchni obciążenia, działających na całość lub wybraną część prętowego układu statycznego.
 • Automatyczny rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia ciągłe prętowe i siły skupione w węzłach lub same siły skupione w węzłach, możliwość regulacji dokładności rozkładów powierzchniowych i rozkładów obciążeń ciągłych na prętach.
 • Uzupełnienie raportu z danymi o obciążenia powierzchniowe i ich rozkład na poszczególne pręty i węzły oraz nowy pojedynczy raport z rozkładu obciążenia powierzchniowego.
 • Wprowadzono możliwość skalowania symboli układów lokalnych i tafli obciążeń powierzchniowych.
 • Wprowadzenie możliwości wyświetlania na głównym ekranie graficznym, wartości wprowadzonych do modelu obciążeń oraz odpowiedniego ustawienia w oknie Ustawień programu.
 • Wprowadzenie opcji cofnij i ponów dla okna Edycji przekrojów.
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii oraz optymalizacja sposobu przeliczania wyników bieżących na zakładce wyniki przy przełączaniu grup i obwiedni (przeliczają się tylko te wyniki, które aktualnie są wyświetlane).
 • Rozbudowa okna „O programie” o wyświetlanie listy aktualnie dostępnych licencji na moduł statyczny i poszczególne moduły wymiarujące osobno dla wersji R3D3 i R2D2.
 • Nowy moduł wymiarujący EuroDrewno wraz z raportem szczegółowym z wymiarowania i dostosowanie programu statycznego do współpracy z nowym modułem wymiarującym.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.6

 • Wersja poprawkowa do wersji 11.0.5 zalecane jest pobranie i zaktualizowanie programu do najnowszej wersji .

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.5

 • Korekta algorytmu obliczania obwiedni na komputerach 64-bitowych wieloprocesorowych.
 • EuroStopa – korekta momentów do sprawdzania stateczności.
 • EuroStopa – korekta siły normalnej przekazywanej do wymiarowania fundamentów.
 • EuroŻelbet – korekta wyznaczania powierzchni całkowitej zbrojenia w strefie, w tabeli nożności, w raporcie z wymiarowania szczegółowego.
 • Korekta przypisania materiałów do prętów na mimośrodzie przy zmianie zestawu norm.
 • Korekta dociągania sił skupionych do węzłów końcowych prętów (błąd numeryczny widoczny czasem na wykresach sił wewnętrznych).
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii.
 • Korekta porównywania zmian wykonanych w oknie grup obciążeń w projektach wg norm PN (brak przeliczania projektu przy wejściu do okna i wyjściu klawiszem OK.).
 • Korekta funkcji pomiaru kąta związana z usunięciem wirtualnego węzła (pozostawia swobodny węzeł psujący projekt i inne operacje).

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.4

 • Korekta przesuwania pojedynczego przekroju w oknie Edytora przekrojów.
 • Korekta wyświetlania wartości momentów o dodatkowe momenty od mimośrodu niezamierzonego w tabeli w raporcie, w module EuroŻelbet.
 • EuroStopa – korekta w raporcie dotycząca wyświetlania wartość obciążenia siłą poziomą.
 • EuroStopa – korekta w obliczeniach i raporcie wyznaczania wartości momentów stabilizujących, w tym z uwzględnieniem zasypki.
 • EuroStopa - dodanie sprawdzenia przebicia stopy fundamentowej.
 • EuroStopa - Przy obliczeniu stateczności na obrót fundamentu modyfikacja obliczania momentów utrzymujących - dodanie członu odpowiedzialnego za ciężar własny fundamentu.
 • EuroStopa - Automatycznie zwiększanie miąższości ostatniej warstwy tak, aby poniżej posadowienia grunt scharakteryzowany był na co najmniej wielkość głębokości posadowienia lub dwukrotności większego wymiaru fundamentu.
 • EuroStopa – Aktualizacja dokumentacji i helpu.)
 • InterStal – korekta doboru krzywej wyboczenia na krzywą „c” dla profili okrągłych litych.
 • EuroStal - korekta automatycznego wyznaczania lokalizacji stężeń do wyznaczania momentów przy zwichrzeniu.
 • EuroStal – korekta wyznaczania momentu krytycznego przy zwichrzeniu w przypadkach definiowanego przez użytkownika rozstawu stężeń osobno dla pasa dolnego i górnego.
 • Dla projektów w których występują tylko przekroje drewniane, umożliwiono przełączanie normy (statyka jak wg Eurokodu, wymiarowanie wg PN).
 • EuroStopa – Korekta liczenia mimośrodów pod fundamentem od obciążeń.
 • EuroStopa – Wprowadzono funkcjonalność uwzględniającą wypór wody przy liczeniu stateczności fundamentu.
 • Korekta wygaszania opcji weryfikacji i oczyszczania projektu po usunięciu wszystkich prętów funkcją Delete.
 • Korekta działania współczynników obciążenia dla grup obciążenia ruchomego.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.0

 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Ukrywanie i autoukrywanie drzewa projektu i panelu zakładek.
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Możliwość importu baz materiałowych, definicji typu wymiarowania, ustawień użytkownika i projektów z starszych wersji programu.
 • Wykresy obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Jednoznaczne rozdzielenie projektów na Eurokodowe i wg norm polskich przy zakładaniu projektu.
 • Rozbudowa metod wymiarowania konstrukcji w modułach EuroŻelbet i EuroStal.
 • Zamiętywanie aktualnego widoku i praca z z zdefiniowanymi w modelu widokami.
 • Możliwość dodatkowego wymiarowania na ekstrema po zdefiniowanych kombinacjach użytkownika.
 • Dodano funkcję wprowadzania wymiarów do modelu (praca z wymiarami).
 • Rozbudowa biblioteki profili stalowych o kształtowniki zimno gięte Blachy Pruszyński – profile typu Z, C i ∑ z możliwością ich modyfikacji.
 • Dołożenie wyświetlania przemieszczeń i obrotów węzłów układu, dla grupy, sumy grup lub kombinacji.
 • Możliwość tworzenia grup podpór i przypisywania do nich definicji typu wymiarowania podpory.
 • Dostosowanie programu do nowego modułu wymiarującego wg Eurokodu – EuroStopa.
 • Dodano możliwość przekazywania do modelu statycznego, współczynników sprężystości podłoża warstwowego (Winklera) dla poszczególnych podpór lub wszystkich podpór, wyliczonych w module wymiarującym EuroStopa.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Dołożono możliwość uwzględniania współczynników redukcyjnych dla stanów granicznych użytkowania, przy wymiarowaniu wg norm polskich.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Możliwość używania wersji demo programu jako zaawansowanego edytora konstrukcji dachów w programie ArCADia.

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.3 maj 2011:

 • Korekta wymiarowania w EuroŻelbecie przekrojów (dwuteowych, prostokątnych i innych) obróconych o zadany kąt względem układu lokalnego. 
 • Korekta działania kąta obrotu całego przekroju względem układu lokalnego w oknie Edytora przekrojów przy ponownym wejściu do okna Edycji przekroju. 
 • W raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono korektę znaku współrzędnej „z” przy lokalizacji prętów względem środka ciężkości prostokątnego rdzenia przekroju. 
 • Korekta błędu znikania części listy dotyczącej przemieszczeń na zakładce Wyniki - Siły w pręcie (prawdopodobnie program widzi zaznaczoną obwiednię mimo że na interfejsie widoczna jest jako odznaczona). 
 • Korekta błędu działania programu przy próbie tworzeniu raportów ze statyki z zaznaczonymi wynikami dla kombinacji. 
 • Korekta błędu przekazywania materiału drewnianego z nakładki wymiarującej do Ramy 2D/3D. 
 • Korekta warunku sprawdzania nośności na zginanie z uwzględnieniem zwichrzenia dla przekrojów klasy 1 i 2 w module EuroStal – uwzględniono wskaźnik plastyczny zamiast sprężystego. 
 • Korekta liczenia ugięć w stanie zarysowanym w module EuroŻelbet (korekta wyznaczania sztywności prętów przed i po zarysowaniu, korekta wyznaczania momentów rysujących dla przekrojów niesymetrycznych np. teowych). 
 • Korekta wyznaczania obwiedni ugięć względnych dla grupy stałej i zmiennej o różnych znakach ugięcia. 
 • Korekta usuwania prętów i węzłów przyciskiem na głównym pasku narzędziowym. 
 • Korekta otwierania okna menagera przekrojów dla zaznaczonego pręta, gdy wcześniej było otwarte puste okno grup prętów. 
 • Korekta liczenia sił przywęzłowych dla obciążenia momentem skupionym. 
 • Korekt widoku przekrojów rur kwadratowych walcowanych w nakładkach wymiarujących EuroStal i InterStal. 
 • Korekta działania osłabienia otworami przy rozciąganiu dla dowolnego typu przekroju w module EuroStal. 
 • Korekta działania osłabienia gwintowaniem dla prętów okrągłych (wybierana jest wartość mniejsza Anetto podana przez użytkownika i wyliczona przez program na podstawie osłabienia gwintem) module EuroStal. 
 • Korekta wyznaczania nośności na rozciąganie dla pręta okrągłego w module EuroStal. 
 • Korekta opisu Stanu Granicznego Nośności w raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie z SGN na ULS. 
 • Wywolanie sprawdzenia nosnosci przekroju na sciskanie przy rozciaganiu dla wszystkich typow przekroju w module EuroStal 
 • Korekta wyswietlania raportu dla warunku interakcyjnego dwukierunkowego zginania w module EuroStal 
 • Korekta liczenia nosnosci przekroju na zginanie z uwzgledniem scinania wzgledem osi Z. 
 • Korekta prezentacji wyników dla grup typu multi po wykonaniu wymiarowania projektu.

R3D3 – Rama 3D - wersja 10.0.2 - marzec 2011:

 • Wprowadzono zasadę, że użycie funkcji weryfikacji przerywa funkcję wprowadzania pręta. 
 • Korekta błędu wyznaczania ekstremalnego, względnego ugięcia sprężystego w nakładce EuroŻelbet (z pominięciem współczynnika kdef). 
 • Dla stali profilowej wg Eurokodu zmieniono E, G, v wg zaleceń Eurokodu. 
 • Wprowadzono korektę wytrzymałości nominalnej dla stali S355 o grubości ścianek < 40mm. 
 • Dla wszystkich przekrojów żelbetowych usunięto wyświetlanie oznaczeń skosów (niedostępnych w programie obliczeniowym). 
 • Korekta przekazywania do wymiarowania żelbetowych profili dwuteowych o różnej szerokości półek (usunięcie błędu odwracania zbrojenia dla takiego przypadku).

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.1 – styczeń 2011:

 • Korekta funkcji wydłużania prętów, w przypadku wydłużenia do pręta, który posiada węzeł w miejscu zakończenia pręta wydłużonego. 
 • Wprowadzenie w drzewie projektu, dla poszczególnych przekrojów wyświetlania wskaźników sprężystych i plastycznych (dwie osobne „gałęzie”). 
 • Dla przekrojów zmiennych wprowadzenie w drzewie projektu wyświetlania parametrów w dwóch osobnych „gałęziach”
Sprawdz cenę programu R3D3 - Rama 3D w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie R3D3 - Rama 3D.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<