Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Schody płytowe + DXF

WSPOMAGA PROJEKTOWANIE MONOLITYCZNYCH SCHODÓW PŁYTOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Schody płytowe + DXFPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor
Moduł Schody płytowe żelbetowe|Rysunki konstrukcyjne DXF|

Konstruktor - Schody płytowe żelbetowe + DXF

Program Schody płytowe żelbetowe należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno - budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Pozwala na zaprojektowanie wg aktualnie obowiązujących przepisów biegów i spoczników, żelbetowych schodów płytowych oraz ich analizy statycznej i wymiarowania (stan graniczny nośności i użytkowania). Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03264: 2002. Program dodatkowo charakteryzuje się automatyką doboru grubości płyty biegu w zależności od jej rozpiętości oraz automatycznie dobiera parametry obciążenia w zależności od typu i rodzaju pomieszczenia. Dobór zbrojenia wykonywany jest na podstawie warunku nośności, warunków użytkowych (wielkości rys i ugięcia) oraz z uwzględnieniem wszelkich warunków konstrukcyjnych.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Schody płytowe pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie danych geometrycznych, obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego żelbetowych schodów płytowych wraz ze spocznikiem dolnym i górnym. Rysunek zawiera: przekrój schodów i spoczników z rozłożeniem zbrojenia, przekrój wieńca, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania. Sposób konstruowania zbrojenia głównego schodów (kilka różnych typów zbrojenia), uzależniony jest od stosunku długości poszczególnych spoczników i biegu. Na rysunku podawane są rzędne konstrukcji i stanu wykończonego dla jednego lub wielu analogicznych schodów.

Na projekt schodów składają się następujące etapy:

 • Automatyczne (zgodne z - Dz.U.95.Nr 10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) ustalenie geometrii schodów na podstawie podstawowych parametrów podanych przez użytkownika takich jak np. typ obiektu, długość schodów, różnica wysokości itp. - kilka propozycji do wyboru.
 • Po przyjęciu wymiarów biegu i spoczników, oraz podaniu danych dotyczących okładzin program samodzielnie ustala i rozkłada obciążenia stałe i zmienne.
 • Na podstawie domyślnych lub podanych przez użytkownika danych do wymiarowania, moduł wykonuje obliczenia statyczne łącznie ze sprawdzeniem stanów granicznych użytkowania i doborem zbrojenia.
 • Po wykonaniu obliczeń wszystkie wyniki obliczeń mogą zostać przekazane do odpowiedniego modułu rysującego programu Konstruktor w celu wygenerowania pełnego rysunku konstrukcyjnego projektowanych schodów w formacie DXF.

W przypadku potrzeby zaprojektowania typowej klatki schodowej złożonej z kilku biegów i odpowiedniej liczby spoczników, można posłużyć się modułem Schody płytowe, wykonując projekty kolejnych odcinków schodów (np. z poziomu +0.00 na +1.50, następnie z poziomu +1.50 na poziom +3.00 itd.).

Schody płytowe żelbetowe DXF-Schody płytowe żelbetowe wymiarowanie
DXF-Schody płytowe żelbetowe wyniki DXF-Schody płytowe żelbetowe rysunek DWG

Opis ogólny programu

Praca z modułem Schody z uwagi na jego bardzo szerokie przeznaczenie, charakteryzuje się wyjątkowo prostą i intuicyjną obsługą. Wszystkie dane podane są domyślnie, a dodatkowo część z nich wpływa na wartości domyślne innych danych. Oczywiście wszystkie parametry podane przez program można dowolnie modyfikować w ramach ich zakresu. I tak w module uwzględniono następujące zależności:
 • Na podstawie typu obiektu ustalane są: minimalne szerokości spoczników górnego i dolnego, szerokość biegu, maksymalna wysokość stopnia, domyślne obciążenie użytkowe.
 • Na podstawie długości schodów w świetle podpór ustalana jest domyślna grubość płyty (do 18 cm stopniowana co 2 cm, powyżej 18 cm co 1cm) a następnie na podstawie tej grubości, wielkość otulenia prętów liczona do ich osi.

Zgodne z - Dz.U.95.Nr10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przyjęto następujące reguły dotyczące budowania geometrii proponowanych schodów:
 • Minimalna liczba stopni w biegu jest stosunkiem różnicy wysokości do pokonania maksymalnej wysokości stopnia dla danego typu obiektu.
 • Maksymalna liczba stopni w biegu wynosi 17 sztuk.
 • Wysokość i szerokość stopnia muszą spełniać warunek: 2 x hs+ ls = 60¸65 cm.
 • Suma wymiarów wszystkich elementów schodów (spoczników i biegu) w poziomie i pionie musi być zgodna z podanym wymiarem ogólnym.

Oczywiście użytkownik nie jest zobligowany jedynie do wyboru wariantu geometrii proponowanej przez program. Może on również wpisać własną propozycje niezgodną z powyższymi zasadami, jedynie zachowana musi być suma wymiarów w kierunku pionowym i poziomym. Kontrolę wprowadzonych danych jest najprościej prowadzić w oknie widoku 3D – jeśli pojawi się w nim rysunek schodów, znaczy to że wymiary poszczególnych elementów zostały podane poprawnie.

Moduł Schody na podstawie grubości płyty, okładzin poziomych i pionowych oraz tynku określa rozkład i wielkość obciążeń stałych ( wartość obciążenia zmiennego przyjmowana jest domyślnie lub podawana przez użytkownika). Wielkości obciążeń podawane są w wynikach, osobno charakterystyczne i obliczeniowe (program sam ustala współczynniki obciążenia).

Po wykonaniu obliczeń statycznych (schemat – belka jednoprzęsłowa, wolnopodparta) program przystępuje do wymiarowania prostokątnego (b x d) przekroju schodów wg nowej normy PN-B-03264: 2002. Wymiarowanie odbywa się metodą uproszczoną, zgodnie z powyższą normą, z możliwością doboru zbrojenia z warunku nośności, oraz opcjonalnie z warunków użytkowych (nie przekroczenia dopuszczalnych rys prostopadłych do osi elementu i nie przekroczenia dopuszczalnego ugięcia płyty w stanie zarysowanym). Przy doborze zbrojenia z warunku nośności sprawdzane są także warunki konstrukcyjne na minimalny stopień zbrojenia przekroju. Stan graniczny użytkowania (rysy i ugięcie) sprawdzany jest zgodnie z normą dla obciążeń charakterystycznych długotrwałych, przy domyślnym współczynniku części długotrwałej obciążenia zmiennego ustawionym na 0.35 (jak dla większości klatek schodowych).
Dla płyty schodów sprawdzany jest również warunek na ścinanie: max {RA, RB} < Vrd1

Program nie dopuszcza możliwości zbrojenia płyty schodów na ścinanie.

Po wykonaniu obliczeń w module Schody w przypadku posiadania odpowiedniego modułu Grafkona wyniki mogą być przekazane do tego programu w celu wykonania pełnego rysunku konstrukcyjnego schodów.

Wprowadzanie danych

Nawiasy klamrowe używane poniżej oznaczają, że parametr bądź wielkość w nich zawarta jest:
[...] jednostką, w jakiej podawana jest poszczególna wielkość,
<...> parametrem opcjonalnym, tj. takim, który w pewnych sytuacjach może nie występować,
{...} zakresem, w jakim występuje dana wielkość

Wyniki: obliczenia statyczne i wymiarowanie

Po włączeniu obliczeń program wykonuje kolejno następujące obliczenia:
- ustala długość obliczeniową schodów(1.05 x l),
- ustala obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe biegu i spoczników, całkowite i długotrwałe z uwzględnieniem pochylenia biegu,
- oblicza reakcje, momenty maksymalne charakterystyczny i obliczeniowy, oraz moment charakterystyczny od obciążeń długotrwałych (z uwzględnieniem współczynnika części długotrwałej obciążenia zmiennego),
- na podstawie maksymalnego momentu obliczeniowego wyliczane jest z warunku nośności zbrojenie płyty – metoda uproszczona zgodna z PN-B-03264:2002,
- sprawdzane są warunki konstrukcyjne na zbrojenie minimalne,
- na podstawie wyliczonego zbrojenia dobierana jest liczba prętów w przekroju,
- przy włączonej opcji dobór zbrojenia ze względu na rysy, program dodaje kolejne pręty zbrojenia, aż spełniony będzie warunek nie przekroczenia rys dopuszczalnych liczonych dla momentu długotrwałego,
- przy włączonej opcji dobór zbrojenia ze względu na ugięcie, program dodaje kolejne pręty zbrojenia, aż spełniony będzie warunek nie przekroczenia ugięć dopuszczalnych liczonych dla momentu długotrwałego,
- sprawdza warunek nośności płyty betonowej na ścinanie (przy braku zbrojenia na ścinanie).

Ugięcie dopuszczalne ustalane jest zgodnie z PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone– Obliczenia statyczne i projektowanie.

Raport

Raport zawierający wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania wykonany jest w postaci czytelnej tabeli podzielonej na kilka podstawowych grup:
 • Dane dotyczące projektu i projektanta.
 • Geometria – zawiera przyjęte do obliczeń statycznych wymiary schodów, oraz typ obiektu.
 • Obciążenia – zawiera podane przez użytkownika dane dotyczące obciążeń stałych i zmiennych.
 • Wymiarowanie – zawiera podane przez użytkownika dane do wymiarowania.
 • Wyniki – zawiera obciążenia charakterystyczne i obliczeniowe biegu i spoczników, reakcje podporowe, moment maksymalny i długotrwały, potrzebne i przyjęte zbrojenie, oraz sprawdzone warunki użytkowe na szerokość rozwarcia rys i ugięcie schodów.
Zbrojenie potrzebne w przekroju Az (w cm2)przyjęte jest na podstawie warunku nośności i warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne, natomiast zbrojenie przyjęte Ac (w cm2)określone jest po ewentualnym dodatkowym sprawdzeniu warunków użytkowych (na rysy i ugięcie) i ustaleniu ilości prętów. Zbrojenie przyjęte może być wraz z geometrią schodów przekazane do modułu rysującego Grafkona w celu wykonania rysunku konstrukcyjnego.

Sprawdz cenę programu Schody płytowe + DXF w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Schody płytowe + DXF.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<