Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Regulamin licencji dla osób szkolących posiadających certyfikaty - Licencja Szkoleniowa.

 1. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  1. Licencjodawcy należy przez to rozumieć ArCADiasoft Chudzik spółkę jawną z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. Licencjobiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą specjalistyczny certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń, których przedmiotem jest nabycie lub doskonalenie umiejętności korzystania z Programów ArCADiasoft wskazanych w certyfikacie.
 2. Licencja uprawnia do korzystania z Programów w pełnym zakresie ich funkcjonalności.
 3. Licencja Szkoleniowa jest przeznaczona wyłącznie do przygotowania i prowadzenia szkoleń, których przedmiotem jest nabycie lub doskonalenie umiejętności korzystania z Programów ArCADiasoft wskazanych w certyfikacie. Zabronione jest wykonywanie na podstawie licencji projektów komercyjnych, chociażby cel zarobkowy nie został osiągnięty. Przez cele komercyjne rozumie się wykorzystywanie Programów w celach niewiązanych z prowadzeniem szkoleń, w szczególności poprzez odpłatne lub nieodpłatne sporządzanie projektów, wykonywanie obliczeń itp. Licencja nie może być odpłatnie lub nieodpłatnie zbywana lub udostępniana do korzystania innym osobom.
 4. Licencjodawca jest uprawniony do żądania od Licencjobiorcy informacji na temat liczby szkoleń oraz liczby uczestników szkoleń przeprowadzonych przez Licencjobiorcę.
 5. Licencja jest licencja czasową, udzielaną po raz pierwszy do końca danego roku kalendarzowego. Licencja jest przedłużana na kolejny rok kalendarzowy, jednakże Licencjodawca jest uprawiony do odmowy udzielenia licencji na kolejny rok, jeśli nie otrzyma od Licencjobiorcy informacji, o których mowa w pkt.4 albo z informacji tej wynikać będzie, że Licencjobiorca nie prowadzi działalności szkoleniowej.
 6. Licencja wygasa automatycznie w razie naruszenia przez Licencjobiorcę jej warunków.
 7. Licencjobiorca jest uprawniony w każdym roku kalendarzowym do jednorazowego udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego przedmiotem będzie doskonalenie wiedzy o działaniu i funkcjonalności Programów objętych certyfikatem. Szkolenie odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z Licencjodawcą.
 8. Licencjobiorca  zobowiązuje się do prezentowania Programów w toku szkoleń w zakresie niezbędnym do zapoznania się z jego funkcjonowaniem oraz do informowania osób biorących udział  w szkoleniach, że autorskie prawa majątkowe do Programów przysługują Licencjodawcy. 
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<