Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
ArCADia BIM współpracuje z programem AutoCAD® - projektuj zgodnie z BIM.

ArCADia BIM współpracuje z programem AutoCAD® - projektuj zgodnie z BIM.

Czym jest ArCADia BIM ?

Koncepcja systemu programów branżowych ściśle współpracujących ze sobą powstała w naszej firmie około 10 lat temu. Początki idei systemu ArCADia sięgają programu ArCADia-Architektura i ArCADia-IntelliCAD 2008. Programy te dedykowane dla branży budowlanej nie posiadały jeszcze wtedy modułów branżowych. Wyposażone jednak zostały w wewnętrzne mechanizmy oraz dodatkowe funkcje np: rysujące, które były przydatne wszystkim osobom pracującym właśnie w branży budowlanej, m.in. automatycznego rysowania ścian, wstawiania okien, drzwi, wykonywania zestawień, korzystanie z bogatej biblioteki bloków .dwg. Od tamtej pory powstało kilka wersji systemu ArCADia. Rozwijaliśmy zwłaszcza program ArCADia-ARCHITEKTURA ale sukcesywnie powstawały nowe moduły branżowe dla instalatorów, program stał się bazą informacji o projekcie dla specjalistycznych programów branżowych. System ArCADia doczekał się również własnego silnika graficznego początkowo był to program ArCADia-GRAF, przekształcony następnie w moduł ArCADia-START. W kolejnych latach wprowadziliśmy na rynek produkty ArCADia-Kanalizacja Zewnętrzna, ArCADia-Sieci Elektryczne, Instalacje-Elektryczne itd. Dużym przełomem dla całego oprogramowania ArCADia było powstanie programu ArCADia-TERMO (obecnie ArCADia-TERMOCAD), w którym przez możliwość importu danych z rysunku DWG wykonanego przy pomocy nakładki ArCADia-Architektura najwyraźniej uwydatniała się idea swobodnej wymiany danych pomiędzy aplikacjami, będąca bez wątpienia rewolucyjną korzyścią dla Użytkowników naszych programów. System ArCADia przez lata bardzo ewoluował, stąd wśród jego użytkowników mogą pojawić się pewne wątpliwości co do aktualizacji do obecnie wersji system ArCADia BIM. Wyjaśniając je chcemy pokrótce przedstawić aktualną wersję systemu i jego możliwości współpracy z programem AutoCAD®.
Aktualnie trzonem systemu jest aplikacja ArCADia w wersji 10, która funkcjonalnie zawiera całość środowiska, łączenie z edytorem graficznym do wykonywania rysunku. Użytkownik instalując to oprogramowanie dostaje dostęp do wszystkich modułów branżowych systemu są one jednak uruchamiane jako wersje z ograniczoną funkcjonalnością demonstracyjną, takie środowisko ArCADia posiada tzw. funkcjonalność bazową, którą szczegółowo opisujemy poniżej. W żaden sposób nie ogranicza to funkcjonalności związanej z przeglądaniem projektów, bez względu na posiadane licencje użytkownik zawsze widzi całość projektu ArCADi nawet jeśli jakieś jego elementy były wykonane przy pomocy modułów branżowych których nie posiada. Projekt taki może być modyfikowany i zapisywany bez strat dla tych elementów.

ArCADia BIM a program AutoCAD®.

Wraz z wprowadzeniem obowiązku wykonywania świadectw charakterystyki energetycznych i w efekcie bardzo dużym zainteresowanie programem ArCADia-TERMO który umożliwiał pobieranie danych o budynku bezpośrednio z rysunku CAD. Do wtedy dostępną jednak tylko dla użytkowników programu Intallicad, zwiększyliśmy nasze wysiłki by program ArCADia-Architektura udostępnić również użytkownikom programu AutoCAD, tak by mogli szybko i sprawnie wykonywać świadectwa energetyczne. Od tamtego czasu stopniowo cały system ArCADia został przeniesiony na środowisko programu AutoCAD®.
ArCADia BIM dla programu AutoCAD Obecnie wszystkie moduły - nakładki branżowe systemu ArCADia są dostępne dla użytkowników programu AutoCAD®. Instalując aplikację ArCADia AC dla programu AutoCAD®, rozszerzamy funkcjonalność programu AutoCAD® o funkcje bazowe systemu ArCADia BIM, co daje nam możliwość wykonywania projektów zgodnych z technologią BIM. Jest to o tyle cenne, że cały czas projektant pozostaje w znanym mu środowisku CAD i by korzystać z nowej technologii nie musi poznawać nowego oprogramowania np programu Revit i przenosić swoich projektów do tego środowiska. Po zakończeniu instalacji w programie AutoCAD® otrzymujemy dostęp do szeregu pasków narzędziowych, które zwiększają funkcjonalność programu AutoCAD® w zakresie wykonywania rysunku lub wspomagają go w zakresie wykonywania projektów branżowych np. rysunków zawierających elementy kanalizacji zewnętrznej lub sieci energetycznych, instalacji elektrycznych i światłowodowych.
Pełny zestaw modułów systemu ArCADia BIM dla programu AutoCAD® składa się obecnie z następujących modułów branżowych: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-INWENTARYZATOR, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA oraz modułów uzupełniających: ArCADia-3D MAKER, ArCADia-3D VIEWER, ArCADia-TEXT, ArCADia-IFC.

Czym jest program ArCADia AC ?

ArCADia AC to nakładka na program AutoCAD umożliwiająca osadzenie i komunikację funkcji bazowych systemu ArCADia z programem AutoCAD aktualnie w wersji 2014/2015/2016/2017. ArCADia AC rozszerza program AutoCAD o narzędzia które pozwalają wykonywać projekt architektoniczny zgodny z technologią BIM. Użytkownik kupując podstawową licencję ArCADi AC bez dodatkowych modułów branżowych uzyskuje następujące funkcjonalności branżowe systemu ArCADia:

Funkcje bazowe systemu ArCADia BIM

Funkcje bazowe systemu ArCADia BIM.

PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 • Funkcja systemu ArCADia BIM służąca do porównywania projektów w systemie ArCADia i znajdowania różnic między nimi.

SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
 • Wbudowany katalog mat. budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

Pomieszczenia:

 • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Nowe kształtki kominowe.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako plik w formacie bmp, jpg lub png.

ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

Szablony:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).
 • Menadżer typów zarządzający typami używanymi w dokumencie i istniejącymi w bibliotece globalnej. Od teraz w szablonach można zapisywać jakie typy obiektów będą używane.

Układy:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

Biblioteka typów:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

Wymiarowanie:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Nowy edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. 
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.
 • Komunikacja z innymi systemami:
 • Eksport projektu w formacie XML.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi X podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów w osiach X i Y,  zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.

ArCADia BIM dla programu AutoCAD

Pobierz ArCADia BIM PLUS 10

Pobierz najnowszą wersje systemu ArCADia BIM PLUS 10.

Zainstaluj i przez 28 dni od instalacji używaj pełnej wersji całego systemu łącznie z zapisem projektów.
Pobierz ArCADia BIM AC

Pobierz najnowszą wersje systemu ArCADia BIM dla programu AutoCAD.

Zainstaluj i przez 28 dni od instalacji używaj pełnej wersji całego systemu łącznie z zapisem projektów.

aktualizacja: 25.10.2017
Wersja do wydruku
Polecam
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<