Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
Plan rozwoju eksportu w ramach programu „Paszport do eksportu”

Plan rozwoju eksportu w ramach programu „Paszport do eksportu”

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma ArCADiasoft Chudzik sp.j. uzyskała pozytywną opinię dotyczącą dofinansowania zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Dofinansowanie będzie realizowane w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z tym projektem zwracamy się do firm o składanie ofert.

ArCADiasoft Chudzik Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).Tytuł projektu: „Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ArCADiasoft Chudzik Sp. j.”

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu produktów/usług na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozwój działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę
10) szacunkową wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych związanych z wdrażaniem planu rozwoju eksportu;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej


Złożona oferta powinna zawierać:
− nazwę i adres oferenta,
− datę sporządzenia,
− cenę całkowitą netto,
− warunki i termin płatności,
− maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
− podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową.

Oferta powinna być ważna 30 dni.

Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@arcadiasoft.pl
- faksem na numer: 42 689 11 10
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

Osoba do kontaktu: Dominika Królak

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.09.2011
Termin realizacji Planu rozwoju eksportu: 28.09.2011 – 10.12.2011

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

L.p. Nazwa

Maksymalna
ilość punktów

1.

Doświadczenie we współpracy z firmami i
doradztwo eksportowe minimum 5 lat

20
2.

Doświadczenie w opracowywaniu PRE oraz
strategii marketingowych, badań rynku,
przygotowane minimum 5 PRE dla branży ITC

30
3.

Skład zespołu projektowego obejmuje co najmniej
jedną osobę posiadającą doświadczenie we
współpracy z firmami z branży ITC

30
4. Cena i warunki płatności 10
5. Termin realizacji 10
  Razem 100

Zamawiający wybierze ofertę, najkorzystniejszą pod względem jakościowym i ekonomicznym, tj. taką która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wymienione wyżej kryteria.

Pobierz pełną ofertę w pliku pdf.

aktualizacja: 20.09.2011
Wersja do wydruku
Polecam
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<