Opis i edycja obiektów

Zewnętrzny rurociąg gazowy

Aby wstawić na mapę projektu rurociągi poziome prowadzone w ziemi, kliknij na ikonę:

Program ArCADia:

      Wstążka Gaz ⇒ Grupa logiczna Instalacje Gazowe Zewnętrzne

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

      Pasek narzędzi Instalacje Gazowe Zewnętrzne Opis: 4_rurapoz_ikona.bmp

lub napisz

      iogas_ogp.

Wyświetla się wtedy okno wstawiania rur. Tak jak w poprzednich przypadkach przez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru uaktywnia się funkcje śledzenia i wykrywania wrysowanych wcześniej obiektów.

Procedury wstawiania rurociągów określona są przez odpowiednie ustawienie funkcji w oknie wstawiania rur gazowych.

Rys. 26.        Widok okien wstawiania rury gazowej poziomej dla początku odcinka i dla końca odcinka.

Wstawianie rurociągu realizowane jest w dwóch fazach. W fazie pierwszej po kliknięciu ikony wstawiania pokazuje się okno dla początku odcinka, natomiast po kliknięciu w wybrany punkt
na rzucie (wybranie lokalizacji początku) pokazuje się okno do definicji punktu końcowego
i ewentualnie spadku rurociągu.

Wstawienie rurociągu „poziomego” (niepionowego) z funkcją ręcznego wpisywania polega na wpisaniu przez użytkownika w polach edycyjnych wysokości początkowej odcinka i wysokości końcowej (patrząc zgodnie z kierunkiem rysowania). Operacja realizowana jest przy zaznaczeniu pola Wysokość końca odcinka. Użytkownik klika w punkt będący początkiem odcinka, a następnie ciągnie linię w wybranym kierunku i kończy kliknięciem w punkt, który będzie stanowił koniec odcinka rury gazowej.

Jeżeli użytkownik chce wstawić rurociąg ze stałym spadkiem, wówczas zaznacza pole Spadek odcinka. Znika wówczas pole edycji Wysokość odcinka, a pojawia się pole umożliwiające wpisanie spadku w % (Spadek odcinka). Kierunek spadku jest zgodny z kierunkiem rysowania. Jeżeli użytkownik chce, aby koniec rurociągu był wyżej niż początek, wstawia spadek ze znakiem „–‘’.

W oknach wstawiania dodatkowo pojawia się funkcja Odsunięcie równoległe. Zaznaczenie tej funkcji pozwala na rysowanie rurociągu po śladzie np. innej instalacji, linii powierzchni ściany, a następnie równoległe odsunięcie nowego rurociągu o zadaną wartość.

Pole wyboru Pobierz z elementu daje możliwość dołączania odcinków rurociągów do punktów elementów wcześniej narysowanych. Zaznaczenia mogą być używane niezależnie, czyli można zaznaczyć jedno z pól lub oba. W przypadku początku odcinka użytkownik wstawia wysokość elementu w miarę możliwości zbliżoną do wartości poziomu montażu elementu, z którego wartość ta będzie pobierana. Oszacowanie to daje możliwość sprecyzowania, z którego elementu (z którego punktu wysokościowego elementu) będzie się rozpoczynało rysowanie. Zakończenie rysowania wykonuje się zgodnie ze schematami powyżej.

Poprzez wybór przycisku Opis: własności.bmp lub dwuklik na wstawionej rurze pojawia się okno definiowania właściwości projektowanego odcinka rury gazowej.

Rys. 27.        Okno właściwości elementu Zewnętrzna rura gazowa

Grupa kontrolek Parametry

Pozwala na wprowadzenie parametrów montażowych i geometrycznych odcinka rurociągu.

Użytkownik ma do dyspozycji pola edycyjne: Rzędna osi (początek/koniec) lub Zagłębienie osi (początek/koniec).

Długość trasy ustawia się na rysunku w modelu. Długość rury zaczytywana jest z modelu rysunku przy zaznaczonym polu wyboru Automatycznie.

Dodatkowo użytkownik może zaznaczyć pola wyboru dotyczące montażu dwóch dodatkowych elementów, tj. taśmy ostrzegawczej układanej wzdłuż projektowanego odcinka oraz kabla sygnalizacyjnego.

Grupa kontrolek Parametry typu

Grupa tych kontrolek daje możliwość wyspecyfikowania parametrów materiałowych i geometrii rurociągów użytych do projektowania.

Materiał – użytkownik z listy rozwijalnej wstawia materiał użyty do odcinków rurociągów. Projektant
wstawia materiały dopuszczone do zastosowania w danej części budynku zgodnie z przepisami.

Średnica nominalna – użytkownik wybiera średnicę nominalną odcinka rurociągu (zgodną
z wybranym typoszeregiem).

Średnica zewnętrzna – średnica rury liczona po wymiarach zewnętrznych, odpowiadająca danemu typoszeregowi dla właściwej sobie średnicy nominalnej.

Grubość ściany – grubość ściany rury dla danej średnicy zewnętrznej. Dla danej średnicy zewnętrznej może występować kilka grubości ścian rury.

Współczynnik chropowatości – domyślnie ustawiony jest zgodnie z materiałem rurociągu, przy czym użytkownik ma możliwość ustawienia innej wartości.

      Dla rurociągów stalowych współczynnik chropowatości k = 0,045 mm.

      Dla rurociągów polietylenowych współczynnik chropowatości k = 0,01 mm.

Opis dodatkowy – użytkownik wpisuje tu dodatkowe dane specyfikujące obiekt i przenoszące się
do zestawienia materiałów.

Rys. 28.        Okno wyboru modyfikacji rurociągu gazowego

Dodatkową funkcją modyfikującą jest możliwość wydłużenia rury lub jej skrócenia z zachowaniem spadku. Po zaznaczeniu obiektu Rura pozioma i po wybraniu ikonki zaznaczonej na rysunku powyżej użytkownik klika na wybrany koniec rury i przesuwa znacznik w wybranym kierunku po osi rurociągu lub w śladzie osi rurociągu.

UWAGA! W przypadku wstawiania rurociągów zaleca się wybieranie typów rurociągów z bibliotek zawartych w projekcie. Po wybraniu danego typu pola dotyczące parametrów wypełniają się automatycznie.