Wstawianie zbrojenia poprzecznego w słupie

Wstawianie zbrojenia do słupa w aktualnej wersji zaleca się rozpocząć od wstawienia zbrojenia poprzecznego w postaci strzemion. Do tego celu w programie przewidziano dwie podobnie działające funkcje:  – Wstaw pojedyncze strzemię oraz  – Wstaw zestaw strzemion. Pierwsza z nich wstawia do modelu pojedyncze strzemię, a druga zestaw strzemion na zadanym odcinku (przeważnie również w zadanym rozstawie). Ponieważ strzemiona przeważnie wstawiamy w zestawie, optymalnym rozwiązaniem jest wstawianie strzemion w jednym z aktywnych widoków bocznych. Można strzemię pojedyncze wstawić również w przekroju. Wówczas zostanie ono wstawione w miejscu usytuowania przekroju na widoku słupa. Pasek wstawiania w przypadku obu funkcji jest identyczny i zawiera: definicję punktu wstawiania na strzemieniu (punkt lewy, środkowy lub prawy), opcje graficzne: Odniesienie, Pomiędzy punktami (środek) i Pomiędzy punktami (procentowo) oraz dostęp do okna dialogowego Właściwości strzemion.

Rys. 17              Pasek wstawiania dla strzemion

W przypadku wstawiania strzemion automatycznych dostępny jest tylko środkowy punkt wstawiania strzemienia. Aby to zmienić, należy w oknie Właściwości strzemion odznaczyć opcję automatyczną wstawiania. W trakcie wstawiania strzemienia lub zestawu strzemion możemy posługiwać się punktami charakterystycznymi programów CAD oraz dodatkowymi opcjami graficznymi na pasku wstawiania, opisanymi powyżej. Po wciśnięciu przycisku Właściwości przechodzimy do okna dialogowego Właściwości elementu: zestaw strzemion.

Rys. 18              Okna Właściwości elementu dla strzemion dwu- i czterociętych

W oknie Właściwości określamy w pierwszej kolejności typ wstawianego zestawu strzemion (dwu- lub czterocięte). Następnie określamy, czy zestaw ma mieć automatyczny rozmiar i położenie w przekroju. Jeśli tak, to program w trakcie wstawiania sam dopasuje kształt strzemion do przekroju słupa z zachowaniem odpowiedniej ich otuliny. W takim przypadku do określenia pozostanie nam średnica strzemion i ich granica plastyczności, a w przypadku strzemion czterociętych dodatkowo szerokość strzemienia lub szerokość zakładu oraz obrót strzemion w płaszczyźnie przekroju słupa. Przy wyłączonej opcji automatycznego wstawiania użytkownik musi sam określić długość i szerokość strzemienia lub zestawu. Parametry: ilość w zestawie, rozstaw i punkty przekształceń dostępne są do edycji przy wywołaniu okna Właściwości dla już wstawionego zestawu.

Po określeniu właściwości strzemienia lub zestawu wskazujemy w modelu słupa jego lokalizację lub punkt początkowy wstawianego zestawu. Przy wstawianiu zestawu kilku strzemion po wskazaniu ich punktu początkowego pojawi się rozbudowany pasek wstawiania, uzupełniony o dodatkowe opcje pozwalające precyzyjnie zdefiniować punkt końcowy zestawu, rozstaw strzemion lub ich ilość.

Rys. 19              Pasek wstawiania dla zestawu strzemion

W tak rozbudowanym pasku wstawiania użytkownik może zdecydować, czy na zadanym odcinku obejmującym zestaw strzemion ma być zachowany rozstaw strzemion (ilość jest wynikowa), ilość strzemion (rozstaw jest wynikowy) oraz czy przy zadawaniu zestawu mają być wstawiane skrajne strzemiona.

Po wstawieniu zestawu strzemion i jego zaznaczeniu wyświetli się pasek akcji dla tego zestawu wyposażony w trzy funkcje:  – Rozbij zestaw strzemion na strzemiona pojedyncze,  – Wstaw szczegóły prętów, w tym przypadku strzemion (pręt „wyrzucony”) oraz  – Wstaw opis prętów (w tym przypadku zestawu strzemion).

Rys. 20              Pasek akcji dla zestawu strzemion

Dla aktywnego przekroju pasek akcji dla strzemienia czterociętego lub zestawu strzemion czterociętych rozbudowany jest o dodatkową funkcję  – Dostosuj szerokość zakładu strzemion czterociętych, pozwalającą na dostosowanie zakładu do ustawienia prętów podłużnych w przekroju słupa. Funkcja ta działa dla strzemienia czterociętego zaznaczonego w przekroju słupa i jej działanie automatycznie propaguje się na wszystkie strzemiona tego samego typu w całym słupie, leżące nad i pod wybranym zestawem. Funkcja  – Dostosuj szerokość zakładu strzemion czterociętych nie jest dostępna w pasku akcji strzemion czterociętych dla żadnego aktywnego widoku bocznego.

Rys. 21              Pasek akcji dla strzemion czterociętych przy aktywnym przekroju

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wstawiania strzemion do słupów o przekroju okrągłym. W tym przypadku mamy do dyspozycji tylko strzemię okrągłe zakładane pojedynczo lub w zestawie o dopasowanej średnicy strzemienia w trybie automatycznym. Dla aktywnego przekroju pasek akcji dla strzemienia okrągłego lub zestawu strzemion okrągłych rozbudowany jest o dodatkową funkcję  – Dopasuj położenie haka strzemion, pozwalającą na swobodny obrót strzemion wokół osi słupa i takie jego ustawienie, by hak zaginał się na odpowiednim pręcie podłużnym słupa.

Rys. 22              Pasek akcji dla strzemion okrągłych przy aktywnym przekroju

W przypadku słupów o pozostałych kształtach strzemiona automatyczne (pojedynczo lub w zestawach) zakładane są na raz w jednej gałęzi przekroju słupa, zależnie od widoku, który w danej chwili jest aktywny. Zmieniając odpowiednio aktywne widoki można rozłożyć strzemiona we wszystkich gałęziach przekroju słupa.

￿