Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
DE EN RU
WARUNKI LICENCYJNE KRZYSTANIA Z OBIEKTU

UWAGA:

Wejście w posiadanie obiektu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na Warunki Licencyjne

WARUNKI LICENCYJNE KRZYSTANIA Z OBIEKTU

Obiekty są własnością intelektualną firmy ArCADiasoft Chudzik spółki jawnej z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 [ ArCADiasoft ], wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe.

 1. Udzielenie Licencji:
   Licencja:
  1. ArCADiasoft udziela nabywcy obiektu niewyłącznej i nieprzenaszalnej Licencji na korzystanie z obiektu w formie elektronicznej lub drukowanej - na zasadach określonych w niniejszej licencji.
  2. Korzystanie z obiektu oznacza wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystywanie obiektu zgodnie z jego funkcjonalnością i przechowywanie obiektu.
  3. Dozwolona jest korzystanie z obiektu wyłącznie na jednej jednostce komputerowej, do której Użytkownik posiada tytuł prawny (licencja jednostanowiskowa). Dopuszczalne jest przeniesienie obiektu na inną jednostkę komputerową tego samego Użytkownika, ale wyłącznie po usunięciu obiektu z poprzedniej jednostki.
  4. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.
  5. Licencja jest ograniczona terytorialnie do państw Unii Europejskiej.
 2. Ograniczenia:
  1. Użytkownik jest upoważniony do sporządzenia wyłącznie jednej kopii zapasowej obiektu.
  2. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania obiektu w całości lub w części, a także wykorzystywania w inny sposób niż opisany w niniejszej Licencji lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli obiekt zostanie wykorzystany do stworzenia utworu w rozumieniu prawa autorskiego w sposób pozwalający na wyodrębnienie obiektu z tego utworu, zabrania się publicznego prezentowania utworu, w tym zwłaszcza w sieci Internet.
  3. Zabrania się wstecznego odtwarzania, dekompilacji, dezasemblacji obiektu, zapisywanie obiektu w innym formacie, uzyskiwana informacji o wewnętrznej strukturze obiektu z wyjątkiem zakresu, jaki jest wyraźnie dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Zabrania się użyczania, najmu, dzierżawy, sprzedaży obiektu w całości lub w części a także zawierania innej umowy przenoszącej prawa z tytułu niniejszej umowy, chyba że ArCADiasoft wyrazi pisemną zgodę na ustanowienie lub przeniesienie praw na osobę trzecią, pobierając stosowną opłatę.
  5. Zabrania się udzielania sublicencji na korzystanie z obiektu.
  6. Zabrania się usuwania, zmieniania, zakrywania informacji o prawach autorskich lub oznaczeń w szczególności informacji i oznaczeń firmy ArCADiasoft.
  7. Z chwilą naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń umowa licencyjna wygasa.
 3. Odpowiedzialność ArCADiasoft:
  1. Obiekt jest udostępniany Użytkownikowi w takim stanie, w jakim go Użytkownik otrzyma.
  2. ArCADiasoft nie gwarantuje, że obiekt będzie należycie funkcjonować w każdym środowisku i systemie operacyjnym.
  3. ArCADiasoft zapewnia, iż nośnik na którym znajduje się obiekt będzie wolne od wad technicznych, uniemożliwiających korzystanie z obiektu. W przypadku wadliwości nośnika Użytkownik ma prawo do nieodpłatnej wymiany nośnika bez możliwości odstąpienia od umowy licencyjnej i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Reklamację Użytkownik winien zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się wady, jednak nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia nośnika z obiektem. Koszt dostarczenia nośnika wolnego od wad ponosi ArCADiasoft.
  4. ArCADiasoft nie udziela gwarancji na obiekt.
 4. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejsza umowa licencyjna podlega prawu polskiemu.
  2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z licencją i że jej warunki akceptuje je bez zastrzeżeń i przyjmuje jako obowiązujące.
ArCADiasoft Logo
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoftRSSKanał ArCADiasoft
<<