Kanalizacja kablowa pierwotna

Kanalizacja pierwotna – zespół rur podziemnych i studni kablowych, do których wciąga się kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej.

 

Po kliknięciu ikony  lub ikony ofo_pp.bmp mamy możliwość dodania elementu do projektu. Gdy klikniemy na wprowadzony obiekt, pojawia się okno:

 

 

W momencie wybrania ikony actionbar     poprzez wybór przycisku lub dwuklik na wstawionym elemencie pojawia się okno definiowania własności elementu profil kanalizacji pierwotnej.

 

Definiujemy w nim profil kanalizacji pierwotnej, czyli ilość rur kablowych układanych w wykopie oraz sposób ich ułożenia (ilość warstw i ilość rur w jednej warstwie). Scenariusz użycia programu przewiduje możliwość zdefiniowania każdej rury oddzielnie, jak również przy projektowaniu rozbudowy kanalizacji wpisania części rur jako obiekty istniejące lub, w przypadku wykonywania jedynie projektu wykonawczego, np. projektowania kabla w istniejącej kanalizacji, cały profil możemy zdefiniować jako istniejący. Ma to odzwierciedlenie graficzne w postaci edytowanego profilu kanalizacji w postaci wyżej przedstawionej, gdzie linią przerywaną oznaczono rury projektowane, a linią ciągłą rury istniejące, otwór częściowo zajęty to koło częściowo zamalowane, otwór zajęty to koło zamalowane.

 

 

Okno własności profilu kanalizacji pierwotnej

Wyboru dokonujemy dla każdego otworu kanalizacji oddzielnie z listy wyboru w oknie:

 

 

 

Po wyborze właściwości otworu definiujemy typ materiału, z jakiego wykonana jest rura, klikając w danym numerze profilu na kanalizację pierwotną i opcjonalnie definiując z edytowalnej listy rozwijanej wyposażenie dodatkowe:

 

Okno własności kanalizacji pierwotnej

Po zdefiniowaniu profilu kanalizacji pierwotnej w każdym zdefiniowanym otworze możemy umieścić kanalizację wtórną, kabel światłowodowy, kabel telekomunikacyjny lub też kanalizację wtórną, w której to z kolei przebiegać będzie kabel światłowodowy.

 

Umieszczenie w otworze kanalizacji pierwotnej rury wtórnej, kabla światłowodowego bądź też kabla w rurze wtórnej jest na rysunku oznaczone symbolicznie niezależnie od ilości zdefiniowanych w otworze rur wtórnych czy też kabli i przyjmuje następującą postać (zdefiniowany profil 1-otworowy z rurą kanalizacji wtórnej, w której umieszczono kabel światłowodowy oraz kabel bezpośrednio w rurze pierwotnej):

 

Okno własności profilu kanalizacji pierwotnej

Zdefiniowany pojedynczy otwór kanalizacji wraz z jego zawartością możemy łatwo przenosić do innego otworu. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na numer otworu i zaznaczyć opcję Kopiuj, a na docelowym otworze również kliknąć prawym klawiszem myszy i zaznaczyć opcję Wklej.

 

Kanalizacja wtórna to dodatkowa rura osłonowa dla ochrony kabli światłowodowych budowana w kanalizacji pierwotnej.

 

Kanalizacja kablowa wtórna przebiega zawsze po tej samej trasie co kanalizacja pierwotna, z wykorzystaniem istniejącego ciągu bądź też w projektowanej kanalizacji. Kanalizacja wtórna w odróżnieniu od rur kanalizacji pierwotnej zachowuje ciągłość przebiegu przebiegając przez studnie kablowe (rury biegną przez studnię, a nie kończą się na przeciwległych jej bokach). Z uwagi na pokrywanie się przebiegów kanalizacji pierwotnej i wtórnej obiekt ten należy zapisać w innej zdefiniowanej warstwie rysunku.

 

Po wyborze właściwości otworu definiujemy typ materiału, z jakiego wykonana jest rura, klikając w danym numerze profilu na kanalizację wtórną i opcjonalnie definiując z edytowalnej listy rozwijanej wyposażenie dodatkowe:

Okno własności rury kablowej (kanalizacji wtórnej)

W przypadku projektowania więcej niż jednego ciągu kanalizacji wtórnej należy nadać przebiegom kolejne numery dla możliwości ich identyfikacji przy wyborze obiektu dla sporządzenia raportu czy wykonania obliczeń.

 

Rura kanalizacji wtórnej może kończyć się jedynie w studni kablowej, w szafie zewnętrznej bądź w przypadku usytuowania słupa linii napowietrznej przy studni kablowej na przedmiotowym słupie. W takich wypadkach rurę kanalizacji wtórnej definiujemy z obiektu rurociąg kablowy.

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji kanalizację opisujemy w oknie wyboru analogicznym jak dla kanalizacji pierwotnej. Następnie możemy zdefiniować kable bezpośrednio w rurze kanalizacji pierwotnej bądź w rurze kanalizacji wtórnej, jak dla poniższego przykładu:

 

 

Dla definiowanego kabla, np. dla kabla światłowodowego, możemy określić typ kabla, zapas kabla w najbliższym obiekcie, tj. dla kanalizacji kablowej w studniach kablowych danego przelotu, oraz, w przypadku występowania, parametry złącza kablowego. Wszystkie parametry oraz sposób ich definiowania opisano w obiekcie profil kabli.

 

Na rysunku możemy również ustalić format opisu dla danego profilu z zakładki wygląd opisu oraz po kliknięciu na zdefiniowany profil z okna profilu wybierając Wstaw wykaz elementów edytować tabelę z zawartością wszystkich zdefiniowanych rur i kabli na danym przelocie kanalizacji. Wygląd opisu, symbol graficzny profilu oraz wykaz elementów na rysunku przybierają postać:

 

kanal pierw.bmp

 

Parametry tak zdefiniowanego profilu możemy przenieść do kolejnego profilu dla kanalizacji, bez potrzeby jego ponownego definiowania, wybierając w oknie profilu opcję Kopiuj, po wcześniejszym zaznaczeniu profilu, który chcemy przenieść.

 

Po dwukrotnym kliknięciu na tabelę wykazu elementów profilu możemy zmieniać jej wygląd w oknie:

 

Okno własności wykazu elementów profilu