Budynek

W programie ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE budynek można wstawić na początku i na końcu przyłącza. Obiekt ten pozwala na podłączenie jednego wlotu (węzeł źródłowy) lub jednego wylotu (węzeł połączeniowy). Do budynku można podłączyć wszystkie typy rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Okno dialogowe obiektu pozwala na dobór natężenia przepływu na podstawie sumy jednostkowych odpływów.

Pole „Grupa elementów” – w polu tym użytkownik dokonuje wyboru elementu jaki ma być wstawiony na początku lub końcu rurociągu. Lista dostępnych obiektów uzależniona jest od używanego typoszeregu rurociągu.

Pole „Producent” – lista dostępnych producentów uzależniona jest od podłączonego typoszeregu rury i wybranego obiektu. Tyczy się to tylko obiektów, które posiadają swoją bazę danych.

Pole „Symbol” – w pierwszej części pola użytkownik może wpisać własny przedrostek danego typu obiektu (program domyślnie generuje przedrostki wg wybranego typu obiektu). Druga część służy do szczegółowej numeracji obiektów tego samego typu (program automatycznie wstawia wartość o jeden większą niż najwyższa występująca w projekcie).

Pole „Węzeł” – służy do wyboru jednego z trzech typów węzła:

 

Węzeł źródłowy – obiekt początkowy przyłącza, od którego wychodzi tylko jedna rura wylotowa, (dla każdego obiegu może być dowolna ilość źródeł)

 

Węzeł połączeniowy – obiekt łączący poszczególne rurociągi, do którego może być podłączonych n- wlotów i tylko jeden wylot,

 

Węzeł końcowy – obiekt końcowy przyłącza, do którego może być dołączonych n- wlotów (dla każdego obiegu może być tylko jeden koniec)

 

Pole „Nazwa” – pole pozwalające na nadanie nazwy budynkowi.

Pole „Typ budynku” – pole pozwalające wybrać odpowiedni typ budynku, który określi odpowiedni współczynnik częstości K wg PN-EN 12056-2:2002:

Charakter budynku

Wsp.. częstości K

Budynki mieszkalne

0,5

Pensjonaty

0,5

Biurowy

0,5

Szpitale

0,7

Szkoły

0,7

Restauracje

0,7

Hotele

0,7

Ustępy publiczne

1,0

Natryski zbiorcze

1,0

Laboratoria

1,2

 

Pole „System” – pole pozwalające wybrać odpowiedni system kanalizacyjny w budynku (wpływa na wartość DU) uzależniony od projektowanego napełnienia podejść kanalizacyjnych lub rodzaju odprowadzanych ścieków wg PN-EN 12056:

SYSTEM i - System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść częściowo wypełnionych. Podejścia te są projektowane na częściowe napełnienie (50%) i są podłączone do pojedynczego pionów kanalizacyjnych.

 

SYSTEM II - System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi o mniejszej średnicy. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść o mniejszej średnicy. Podejścia te są projektowane przy stopniu napełnienie (70%) i są podłączone do pojedynczego pionu.

 

SYSTEM III - System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami całkowicie wypełnionymi. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść całkowicie wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu napełnienie (100%) i każde podejście jest podłączone oddzielnie do pionu kanalizacyjnego.

 

SYSTEM IV - System oddzielnych pionów kanalizacyjnych. Każdy system kanalizacyjny typu I,II i III może być również podzielony na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki czarne z ustępów spłukiwanych i pisuarów oraz na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki szare z pozostałych urządzeń sanitarnych.

Rys. 17.      Okno dialogowe elementu ‘Budynek’

Więcej:

Zakładka obliczenia przepływu

Zakładka dobór średnicy wylotowej metoda dla kanalizacji ciśnieniowej

Zakładka dobór średnicy wylotowej dla sieci grawitacyjnej

Zakładka wymiary

￿